Piz xa txir nkhơưz kaz jiz Sơn La muk muôs trâu têx phix yêz za Vietnam Arilines

Txix hnuz xiaz 8 txos hnuz 16/6, txir nkhơưz kaz jiz Sơn La tror tâu UBPX tỉnh Sơn La đros Công ty cổ phần kar hno trâu yar yêz za Nội Bài chia muôz trâu sâuv têx phix yêz za hâur têz qơưk thiaz oz chas têz qơưk Vietnam Airlines trâu kruô nox.

Uô ntêx ntơư, hnuz xiaz 5/6, ntơưv xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, 1 tấn "Txir nkhơưz kaz jiz Sơn La" zav jông tưz tâu têx nênhs uô hâux lưv ntơưv Hợp tác xã Kiên Cường uô tưz jông xair zuôr trơưk chai siz khov chia xa muk Hà Nội muôs yênhx zav kar nox trâu têx kruô chaix yêz za Vietnam Airlines.

Trung tâm cxưx nhiax, Lax luôv thiaz Nuôv zax tỉnh đros HTX Kiên Cường saiz xair txir khơưz kaz jiz.

Ntơưv Công ty cổ phần hno nox sâuv yêz za ntơưv yar yêz za Nội Bài, "Txir nkhơưz kaz jiz Sơn La" zuôr tâu uô jông nzuôr cov hur, xair uô ntêx zuôr gra muk trâu kruô nox sâuv têx phix yêz za. "Txir khơưz kaz jiz" tror tâu muôs trâu kruô nox sâuv têx phix yêz za hâur têz qơưk thiaz oz chas têz ntơưv Vietnam Airline, zos cêr siz khov cxuô tsar zav ntu 2024 - 2028 ntơưv tỉnh Sơn La thiaz Vietnam Airlines tưz siz chos luk thâuv luz 3/2024.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz