Phù Yên paz têx hợp tác xã huôv tsar

Nhiv no, huyện Phù Yên muôx 46 hợp tác xã (HTX) chos cxuô zav kôngz lông, txir nox, cxiv puôz, têx chuôz zênhx zos mair uô tơưv, uô lax luôv thiaz muôs xiv huv, tuôr tsês nhiax… đros trâu yax 4.500 thành viên. Fuô lês chai paz têx HTX trơưk Nghị định số 98/2018/NĐ - CP hnuz xiaz 5/7/2018 ntơưv Chính phủ thiaz têx nghị quyết, cêr chai paz ntơưv HĐPX tỉnh Sơn La, tix shông 2018 txos nhiv no, huyện paz zuôr luôs 4 tỷ nhiax trâu têx HTX kriz đar qơư chos kôngz lông, ntông nox txir, uô lax luôv. Đros ntơư, siz chos kriz têx jias kria nzir tsưr ziv chos; tu trơưk tsưr ziv yiaz, cov têx hax huv jông gâux, kaz.

Thành viên HTX Kôngz lông Phú Thịnh, xã Tân Lang tu ntông nox txir. 

Hâur 46 HTX taz tov uô hâux lưv, muôx 20 HTX kôngz lông tu têx kôngz, txir nox hur trơưk faz hữu cơ, kôngz txir nox hur, nhaz xênhz, trơưk tsưr ziv VietGAP, GlobalGAP… Muôx bê ntơưr lo, muôx hnaz, ntiv trâu xaz, kria pâuz qơư uô tơưv… Txix ntơư, kôngz lôngz txir nox muôs tâu gri; kria pêx xênhv chos, tu trơưk tsưr ziv yiaz; moz siaz siz khov chos, uô luôv thiaz paz pêx xênhv sâu nju nhiax.

Biên dịch: Và Tú
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz