Nuôv zax Phù Yên

Phù Yên tâu cxênhz zos thax tsav muôz ntâu zav txux chi, cênhz cưv lok six muôx txiax njis, đros ntơư muôx ntâu tox trôngz hâur pêk siaz, jông gâux, muôx pak đêx sor, kror tsuô chia huôv tsar têx qơư nuôv zax tâu chôngz kruô siaz nhiav.

Qơư cênhz cưv hâur ntu tir ntâuk Phaz cir thax tsav har jôngr jok Nhọt – Qơư hlơưr shaz ndo txias njis Đại tướng Võ Nguyên Giáp ntơưv xã Gia Phù muôx chôngz kruô nuôv zax.

Kror zov chênhr zos har jôngr Noong Cốp đar 1.300 ha ntơưv xã Quang Huy; thax qơư tox siaz Suối Tọ; trôngz ntông chiaz Suối Bau; pak đêx Suối Chiếu, xã Mường Thải; har jôngr Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhoz jok Nhọt, xã Gia Phù. Iz chas ntơư, tsênhv muôx qơư cênhz cưv Đình Chu, xã Quang Huy thiaz qơư cênhz cưv Lax trôngz Lũng Lô, cux tâu tuôr xav chia cxiv tsa têx qơư nuôv zax ndis uô si, so txuôs jos.

Hax huv nuôv zax txux chi ntok ntâuz ntơuv hair nênhs Poz ziz nhoz huyện Phù Yên.

Zơưs Đặng Quang Hưng, Chủ tịch UBPX huyện Phù Yên, haik pâuz: Chia cov paz trâu Phù Yên iz thênhv jux juk huôv tsar, pêz tưz tuôr xav thiaz muôz nhiax chia uô vax tsê, kho đuô cêr yêz muk lok. Trơưk ntơư, UBPX huyện tưz chox car têx phòng chuyên môn muk cxênhz yuôx, tuôr xav cxiv puôz cxuô zav chia paz max trâu hâux lưv huôv tsar nuôv zax. Zôngv jông têx nhiax hâur têz qơưk luôs hâux lưv chia cxiv puôz cxuô zav. Đros ntơư, cxiv tsa thiaz huôv tsar hax huv nuôv zax truôx njês, muôx pênhr trâu cêr lax luôv.

Iz chas ntơư, chia cov gruô hu tâu chôngz lênhx kruô tuôx trâu hâur thax tsav, huyện tưz moz siaz tsa tơưv têx qơư chox kruô txix ntơưv huyện Mộc Châu thiaz huyện Bắc Yên. Gruô hu thiaz paz zôngx ziv trâu têx qơư nox, nhoz, tsêr kruô thiaz têx qơư nuôv zax hâur thax tsav tâu cxiv puôz cov fiv huv têx kruô nuôv zax siaz nhiav. Huyện tsênhv moz siaz kria têx nênhs uô hâux lưv trâu saz nuôv zax chia cov lês tâu jông hâux lưv taz kruô. Hâur ntu lês hâux lưv, huyện chox car muôx kror saiz car tus gri hax huv ntơưv thax tsav thiaz kror thôngx iz trôngs luk tus gri muôs ntơưv têx qơư uô si, nox, nhoz, tsik chia muôx yưv zuôr tus gri siaz.

Iz thax tsav nuôv zax ntơưv pak đêx Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên.

Siz khov, siz paz huôv tsar nuôv zax, UBPX huyện tưz zaz zâuv têx qơư lês hâux lưv nuôv zax tsa Chi hội nuôv zax huyện, muôx 23 thành viên. Têx thành viên hâur chi hội tưz zok nriar têx zav jông chia huôv tsar têx qơư nuôv zax thiaz siz khov yênhx tour chox kruô nuôv zax, chia chơư tâu têx kruô nuôv zax tuôx ndis shuôk, uô si ntơưv huyện Phù Yên.

Tưr gruôv gox ntơưv Pak đêx Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên.

Huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Phù Yên tsênhv yuôr ntâu cêr phiv liv; chia cxiv tsa têx qơư nuôv zax fiv huv thax tsav thiaz chơư tâu chôngz lênhx, mak zuôr tsuv muôx kror thôngz iz trôngs luk thiaz moz siaz lês ntơưv cấp ủy, nov hâu thax tsav, cux li têx paz pơưs, tus khênhx lês hâux lưv nuôv zax chia iz thênhv jux juk lês tâu jông cov fiv huv. Phù Yên tưz paz zôngx ziv chia siz khov nuôv zax đros trâu muôs hax huv kôngz txir nox, ndis shuôk têx txux chi, cênhz cưv cxuô hair nênhs, paz max chia huôv tsar jêx jok. Paz pêx xênhv muôs tâu têx hax huv, cxiv tsa hax huv OCOP đros trâu huôv tsar nuôv zax, ndis shuôk uô si ntơưv thax tsav.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz