Mường La zos qơư nuôv zax kruô nhiav

Đêz thành phố Sơn La 40 caik cêr, ntux trâus têz xênhz muôx ntâu qơư nuôv zax jông, pêx xênhv cxuô hair nênhs huyện Mường La tsênhv tsưx hưv tâu ntâu txux chi cênhz cưv jông. Hâur ntơư tsênhv muôx Tsêr mair tênhz điện đêx Sơn La lox yax Đông Nam Á, luz pak đêx đar zôngx ziv huôv tsar nuôv zax.

Kruô ndis uô si thax qơư huz poz jêz chơưr xơưk, jok Kẻ, xã Ngọc Chiến.

Mường La nhoz hâur thax tsav nhiax txiax lok six zov chênhr ntơưv tỉnh (Thành phố - Mường La - Mai Sơn); nhoz trơưk txox cêr yêz Mường La muk trâu têx tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai thiaz zos iz phênhv hâur tour chox kruô nuôv zax Tuôv chinhz Hà Nội - Sơn La - Mường La - Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai. Txix li têx zav tsưx hưv thiaz nthuôr huôv txux chi, têx zav xênhz txơưv, ntux trâus têz xênhz, huyện Mường La tưz fuô Đề án huôv tsar nuôv zax huyện Mường La ntu 2020-2025.

Lês Đề án huôv tsar nuôv zax huyện Mường La ntu 2020-2025, tưz cxơưz cêr nuôv zax hâur thax tsav huôv tsar jông, đros hâux lưv tsưx hưv txux chi cxuô hair nênhs, por hưv cêr nyiaz hur. Ntâu qơư nuôv zax, lax luôv tưz piz tâu tsa yênhx, li: Nuôv zax jêx jok, nuôv zax txux chi, nuôv zax ndis tox trôngz hâur pêk, hâur ntơư, cxiv tsa 3 zav: Nuôv zax jêx jok ntơưv jok Lướt, nuôv zax jêx jok ntơưv jok Nà Tâu, xã Ngọc Chiến; qơư nuôv zax Tsêr mair tênhz điện đêx Sơn La; nuôv zax pak đêx tênhz điện Sơn La, thax qơư nuôv zax Ít Ong, Mường Trai, Hua Trai, Chiềng Lao. Têx tour chox kruô, cêr nuôv zax huôv tsar, têx qơư kruô so zênhv hnuz zênhv hax zav txơưx uô jông chox kruô, taz kruô, chôngz kruô nhiav tuôx, lar haik mak: Tour chox kruô nuôv zax ndê trôngz Tà Chì Nhù; tour cxaik zênhx zav pax txir tuôz ziz ntơưv jok Nậm Nghẹp...

Txos nhiv no, hâur thax tsav huyện muôx 3 luz tsêr kruô; 25 homestay, tsêr so; 2 thax qơư nuôv zax jêx jok, têx hâux lưv nuôv zax hâur thax tsav huyện zênhv hnuz zênhv txơưx lês hâux lưv. Têx kruô tuôx uô si txos Mường La tưz iz shông tsar chôngz jux juk. Shông 2023, muôx 150.000 lưv pưs kruô, tsar yax 6%; hur si sâu tâu 56 tỷ nhiax, tsar 4%, njuôk li shông 2022. Txix hâu shông txos nhiv no, thôngz huyện tưz tok 59.900 lưv pưs kruô, hur si sâu tâu 20 tỷ 900 triệu nhiax.

Kruô nuôv zax, ndis uô si ntơưv jok Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến.

Haik txos nuôv zax Mường La, lênhx tưs cux pâuz “miền cổ tích” Ngọc Chiến, viv muôx tox trôngz hâur pêk jông gâux, Grâuv pax pax txir tuôz ziz nto mông; Txux chi nox mor blêx yiaz; ntâu tsar txux chi jông, pêx xênhv nhiav kruô. Yênhx shông, xã tok txix 50-60 cxênhz lưv pưs kruô nuôv zax, sâu tâu 20 tỷ nhiax. Nhiv no, xã taz tov fuô lês iz thênhv jux juk têx hâux lưv hlôngr cêr nuôv zax; fuô kria thiaz huôv tsar cêr, vax tsê puô tsar zav jông siz luôs. Cuz siaz cxiv tsa cêr siz khov huôv tsar nuôv zax jông txơưr hlo cov truôx njês.

Pak tsêr mair tênhz điện đêx Sơn La jông txơưr hlo, cxuô zav tsuôk zos ntux trâus têz xênhz, muôx ntâu tsar ntâu zav xênhz txơưv đros trâu cxuô tsar txux chi jông thax tsav đêx lox. Iz chas huôv tsar têx zav muôx txơưv lok sâuv zus njêk guôx, pêx xênhv xã Mường Trai tsênhv huôv tsar nuôv zax qơư so, ndis uô si sâuv pak đêx. 

Đros ntơư, huyện tsênhv moz siaz huôv tsar txux chi tsôngv pêx xênhv cxuô hair nênhs tsơưs hâur thax tsav. Tror cxiv tsa ntâu cêr grâuv pax txux chi cênhz cưv cxuô hair nênhs, yênhx qơư nuôv zax chôngz kruô nhiav, li: Grâuv pax nox mor blêx yiaz; Grâuv pax Pang A; Grâuv pax Gâux njuôz Han; Grâuv pax siz tưr tsar gox... Đros têx huyện iz ndis siz khov, li: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn (Yên Bái) thiaz Mường La, Bắc Yên (Sơn La), paz zôngx ziv trâu nuôv zax ntơưv têx thax tsav Tây Bắc huôv tsar.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz