Mường Chiên txuôs jông cênhz cưv txux chi

Thax ar Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai tsênhv txuôs jông hair nênhs Poz Ziz cênhz cưv txux chi thiaz jax đaz nênhs grâux njuôz Han txơưx chox car tuz tros sơưr tir ntâuk zênhx tros thiaz têx txux chi grâuv pax jông.

Pêx xênhv xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai txuôs jông zuk hair nênhs tsôngk hnar.

Zơưs Điêu Chính Thuận, Chủ tịch UBPX xã Mường Chiên kria pâuz: Xã tưz tsik so zaz zâuv pêx xênhv cxuô jok txuôs jông, huôv tsar cênhz cưv txux chi. Lar haik txuôs jông zuk hair nênhs tsôngk hnar, txox chai, zaz zâuv têx cưk txux, nênhs lâuk kria cênhz cưv txux chi trâu mê nhuôv, tuz las tuz lis pâuz. Đros ntơư, xã tsênhv chox car kriz nthuôr txux chi lov jêv ndax trâu hnuz nox Tsiaz “14 luz 7 hli ntux”, Tsiaz têz qơưk lok sik têx hnuz saiz hloz, lar tsuv ndo hâur shông chia pêx xênhv cxuô luz jok côngv uô si, haik cưr cxiax, tưr thể thao lov jêv ntưk. Đhâu no, pêx xênhv sir phaz, thôngx siaz, tso siaz huôv tsar uô kôngz lông, zênhv hnuz zênhv nhiav qơư.

Hair nênhs Poz Ziz đơưz Mường Chiên hnuz grâuv paz nox Tsiaz “hnuz 14 luz 7 hli ntux”.

Mul txos yênhx luz jok ntơưv Mường Chiên, tưz pov têx luz tsêr tsar lơưx nhoz shơư têx trôngz chos ntông nox txir njuôz xiaz. Têx thax tsav muôx pêx xênhv nhoz chôngz đros trâu têx trur tsêr siz txuôk jưk uô cê, iz ndis zos tox trôngz hâur pês siaz, njia pov pak đêx toz đar. Ntơưv no, têx nênhs lâuk tsênhv txuôs jông cênhz cưv txux chi, têx pos hnar zuk hair nênhs tsôngk, têx zơưs ntâuk thiaz kox cxuô zav trax thiaz ndak, hluôs nênhs gruôs cơưv têx lâuk tsưr ziv ntâuk thiaz kox cxuô zav trax, ndak cux li ntâuk cờ (Zos hair nênhs Poz Ziz iz hâur têx zav cêr uô si muôx cênhz cưv thâuv ntêr lok).

Hair nênhs Poz Ziz grâuv pax Kin Pang Then ntơưv Mường Chiên, li ntơư pêx xênhv thax tsav no tsênhv txuôs jông thiaz kriz hâur yênhx shông. Qơư txi gâux njuôz Han cux tâu cxiv kho đuô nhoz jok Bon, cê zos tsêr txi ndo txiax njis hair nênhs Poz Ziz iz tus pox niav muôx côngz nto bê txơưx chox car tuz tros sơưr tuôx tir ntâuk zênhx tros, cê zos pêx xênhv thax tsav Mường Chiên qơư txi xênhz têz xênhz qơư. Ntơưv no, yênhx shông, pêx xênhv cxuô luz jok puôr lênhx côngv kriz jias uô nênhz kho jêx jok, phôngv côngz sơưr đơưk muôx đas jos, hmôngr jông, uô tâu nox, tâu hâuk.

Jok Bon zos jok huôv tsar nuôv zax jêx jok muôx đêx ar huôz chuô lok six jông jav thiaz muôx tus đêx sor taz tov tâu muôz nhiax cxiv kho zênhv hnuz zênhv jông đuô chia muôx chôngz têx kruô tuôx đa đêx, ndis shuôk nuôv zax. Zơưs Lò Văn Phiệng, hâu jok Bon, haik mênhx: Têx ziv nênhs nhoz hâur jok Bon nhiv no tsênhv txuôs jông luz tsêr tsar lơưx muôx thâuv ntêr lok. Iz cxia ziv nênhs tsênhv muôz nhiax kriz đar chia uô tsêr so jêx jok chia bax txâuk qơư trâu têx kruô tuôx shuôk kror qơư no. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz, siz zâuv tu vax tsêr đu lus, hur si, chos pax oz saz ntus cêr cxơưz jêx jok jông jav thiaz txuôs jông hair nênhs têx jax cưr cxiax thiaz sênhr chêr jông.

Paz haik cưr cxiax jok Hé, xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai nthuôr cêr lov jêv hâur hnuz nox Tsiaz "14 luz 7 hli ntux".

Ntơưv jok Hé, jok Quyền, yênhx luz jok taz tov txuôs jông txix 2-3 paz haik cưr cxiax muôx txưv nênhs hluôs txos trâu nênhs lâuk, hâur ntơư, muôx hur si têx nênhs lâuk, cưk txux txơưx haik têx jax cưr cxiax, sênhr chêr Poz Ziz. Nthuôr haik cưr cxiax, sênhr chêr chia paz pêx xênhv thax tsav no txuôs jông zuk hair nênhs têx kuz chas txux.

Niav lâuk Điêu Thị Hạnh, thơưx paz haik cưr cxiax chi hội pox niav jok Hé, kria tiak: Hâur paz haik cưr cxiax nênhs lâuk kria haik cưr cxiax, sênhr chêr, kox thiaz ntâuk cxuô zav trax thiaz ndak. Hluôs nênhs tưx zênhv iz tus cơưv shâuv iz tus têx jax cưr cxiax, sênhr chêr jông. Côngv nhoz hâur paz nênhs haik cưr cxiax paz cxuô fâuv nênhs thôngx siaz, siz pâuz đuô thiaz zênhv hnuz zênhv nhiav zuk hair nênhs têx cênhz cưv txux chi.

Txâuk siaz trâu thax ar txuôs jông cênhz cưv txux chi, pêx xênhv thax tsav no puôr lênhx saiz hloz hâux lưv txuôs jông thiaz huôv tsar trơưk zuk faz chia Mường Chiên đros luôs têx huôv tsar.   

Hluôs nênhs xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai cơưv shâuv tsưr ziv ntâuk cờ muôx cênhz cưv thâuv ntêr lok.
Biên dịch: Vì Hoa
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.