Mường Chiên txuôs jông cênhz cưv txux chi

Thax ar Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai tsênhv txuôs jông hair nênhs Poz Ziz cênhz cưv txux chi thiaz jax đaz nênhs grâux njuôz Han txơưx chox car tuz tros sơưr tir ntâuk zênhx tros thiaz têx txux chi grâuv pax jông.

Pêx xênhv xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai txuôs jông zuk hair nênhs tsôngk hnar.

Zơưs Điêu Chính Thuận, Chủ tịch UBPX xã Mường Chiên kria pâuz: Xã tưz tsik so zaz zâuv pêx xênhv cxuô jok txuôs jông, huôv tsar cênhz cưv txux chi. Lar haik txuôs jông zuk hair nênhs tsôngk hnar, txox chai, zaz zâuv têx cưk txux, nênhs lâuk kria cênhz cưv txux chi trâu mê nhuôv, tuz las tuz lis pâuz. Đros ntơư, xã tsênhv chox car kriz nthuôr txux chi lov jêv ndax trâu hnuz nox Tsiaz “14 luz 7 hli ntux”, Tsiaz têz qơưk lok sik têx hnuz saiz hloz, lar tsuv ndo hâur shông chia pêx xênhv cxuô luz jok côngv uô si, haik cưr cxiax, tưr thể thao lov jêv ntưk. Đhâu no, pêx xênhv sir phaz, thôngx siaz, tso siaz huôv tsar uô kôngz lông, zênhv hnuz zênhv nhiav qơư.

Hair nênhs Poz Ziz đơưz Mường Chiên hnuz grâuv paz nox Tsiaz “hnuz 14 luz 7 hli ntux”.

Mul txos yênhx luz jok ntơưv Mường Chiên, tưz pov têx luz tsêr tsar lơưx nhoz shơư têx trôngz chos ntông nox txir njuôz xiaz. Têx thax tsav muôx pêx xênhv nhoz chôngz đros trâu têx trur tsêr siz txuôk jưk uô cê, iz ndis zos tox trôngz hâur pês siaz, njia pov pak đêx toz đar. Ntơưv no, têx nênhs lâuk tsênhv txuôs jông cênhz cưv txux chi, têx pos hnar zuk hair nênhs tsôngk, têx zơưs ntâuk thiaz kox cxuô zav trax thiaz ndak, hluôs nênhs gruôs cơưv têx lâuk tsưr ziv ntâuk thiaz kox cxuô zav trax, ndak cux li ntâuk cờ (Zos hair nênhs Poz Ziz iz hâur têx zav cêr uô si muôx cênhz cưv thâuv ntêr lok).

Hair nênhs Poz Ziz grâuv pax Kin Pang Then ntơưv Mường Chiên, li ntơư pêx xênhv thax tsav no tsênhv txuôs jông thiaz kriz hâur yênhx shông. Qơư txi gâux njuôz Han cux tâu cxiv kho đuô nhoz jok Bon, cê zos tsêr txi ndo txiax njis hair nênhs Poz Ziz iz tus pox niav muôx côngz nto bê txơưx chox car tuz tros sơưr tuôx tir ntâuk zênhx tros, cê zos pêx xênhv thax tsav Mường Chiên qơư txi xênhz têz xênhz qơư. Ntơưv no, yênhx shông, pêx xênhv cxuô luz jok puôr lênhx côngv kriz jias uô nênhz kho jêx jok, phôngv côngz sơưr đơưk muôx đas jos, hmôngr jông, uô tâu nox, tâu hâuk.

Jok Bon zos jok huôv tsar nuôv zax jêx jok muôx đêx ar huôz chuô lok six jông jav thiaz muôx tus đêx sor taz tov tâu muôz nhiax cxiv kho zênhv hnuz zênhv jông đuô chia muôx chôngz têx kruô tuôx đa đêx, ndis shuôk nuôv zax. Zơưs Lò Văn Phiệng, hâu jok Bon, haik mênhx: Têx ziv nênhs nhoz hâur jok Bon nhiv no tsênhv txuôs jông luz tsêr tsar lơưx muôx thâuv ntêr lok. Iz cxia ziv nênhs tsênhv muôz nhiax kriz đar chia uô tsêr so jêx jok chia bax txâuk qơư trâu têx kruô tuôx shuôk kror qơư no. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz, siz zâuv tu vax tsêr đu lus, hur si, chos pax oz saz ntus cêr cxơưz jêx jok jông jav thiaz txuôs jông hair nênhs têx jax cưr cxiax thiaz sênhr chêr jông.

Paz haik cưr cxiax jok Hé, xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai nthuôr cêr lov jêv hâur hnuz nox Tsiaz "14 luz 7 hli ntux".

Ntơưv jok Hé, jok Quyền, yênhx luz jok taz tov txuôs jông txix 2-3 paz haik cưr cxiax muôx txưv nênhs hluôs txos trâu nênhs lâuk, hâur ntơư, muôx hur si têx nênhs lâuk, cưk txux txơưx haik têx jax cưr cxiax, sênhr chêr Poz Ziz. Nthuôr haik cưr cxiax, sênhr chêr chia paz pêx xênhv thax tsav no txuôs jông zuk hair nênhs têx kuz chas txux.

Niav lâuk Điêu Thị Hạnh, thơưx paz haik cưr cxiax chi hội pox niav jok Hé, kria tiak: Hâur paz haik cưr cxiax nênhs lâuk kria haik cưr cxiax, sênhr chêr, kox thiaz ntâuk cxuô zav trax thiaz ndak. Hluôs nênhs tưx zênhv iz tus cơưv shâuv iz tus têx jax cưr cxiax, sênhr chêr jông. Côngv nhoz hâur paz nênhs haik cưr cxiax paz cxuô fâuv nênhs thôngx siaz, siz pâuz đuô thiaz zênhv hnuz zênhv nhiav zuk hair nênhs têx cênhz cưv txux chi.

Txâuk siaz trâu thax ar txuôs jông cênhz cưv txux chi, pêx xênhv thax tsav no puôr lênhx saiz hloz hâux lưv txuôs jông thiaz huôv tsar trơưk zuk faz chia Mường Chiên đros luôs têx huôv tsar.   

Hluôs nênhs xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai cơưv shâuv tsưr ziv ntâuk cờ muôx cênhz cưv thâuv ntêr lok.
Biên dịch: Vì Hoa
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz