Kriz Hnuz grâuv pax mor môngk Yên Châu jâus tiv 5, shông 2024

Hnuz xiaz 8/6, ntơưv jok Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu tưz kriz Hnuz grâuv pax mor môngk jâus tiv 5, shông 2024.

Hnuz grâuv pax mor môngk Yên Châu jâus tiv 5, shông 2024

Yên Châu zos iz hâur têx qơư chos ntâu ntông nox txir yax ntơưv tỉnh, đar yax 11.500 ha. Phênhv ntâu zos thax tsav têx ntông nox txir xênhz txơưv, tâu têx kruô hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh pâuz txos, nhiav zuôr lok nox. Hâur ntơư, muôx txir mo môngk khênhx nto mông nox kaz jiz, tsư ha, tâu Cục Por hưv cêr txơưx njê puz Ntơưr công nhav chos luk kria pâuz qơư chos thiaz bê lax luôv; mo môngk tơưr njuôz nox kaz jiz, tsưx ha thiaz tsês tâu ntêr hnuz; tâu puz 24 mã chiv thax tsav chos muôs trâu oz chas têz. Nhiv no, hur si huyện muôx yax  3.280 ha mo môngk, xav sâu tâu 15.000 tấn txir/shông.

Hnuz grâuv pax mo môngk tâu huyện Yên Châu kriz tsik so txix shông 2017 txos nhiv no. Chia kria cxuô kror qơư pâuz bê lax luôv txir mo môngk khênhx Yên Châu thiaz kruôk têx nênhs chos txir mo môngk; kria txos đêx ar, tiz nênhs Yên Châu trâu fôngx zưs thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh côngv pâuz, zos qơư chuôz zov chênhr chia cxơưz huôv tsar nuôv zax jêx jok ntơưv jok Khá thiaz nuôv zax huyện Yên Châu tsik tsês huôv tsar, bâuv li huyện têx kror muôx lok sâuv xênhz txơưv thiaz cêr muôx liv.

Cxênhx cxênhv nthuôr haik cưr cxiax sênhr chêr phôngv côngz hnuz grâuv pax.
 Têx jax cưr cxiax sênhr chêr jông yax hâur hnuz grâuv pax. 

Hnuz grâuv pax mo môngk Yên Châu jâus tiv 5, shông 2024 tâu kriz hâur 2 hnuz (xiaz 8 thiaz 9/6), đros trâu têx hâux lưv zov chênhr, li: Tưr đê txir mo môngk; tuôr têk sênhr chêr; nthuôr cxuô xã, thị trấn têx qar tsêr huv muôs kôngz, txir nox, tuôv txênhv công nghiệp jông; muk ndis shuôk vax txir mo môngk... 

Têx đại biểu muk shuôk qar tsêr muôs huv hâur hnuz grâuv pax.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz