Huôv tsar thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu njuôz thiaz truôx njês

Hnuz 18/5, ntơưv huyện Mộc Châu, UBPX tỉnh Sơn La tưz đros Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax kriz jias cơưv cxơưz cêr nuôv zax đros trâu njiaz lul “Njuôk xav huôv tsar thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu njuôz thiaz truôx njês”.

Jâus cơưv cxơưz cêr nuôv zax đros trâu njiaz lul “Njuôk xav huôv tsar thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu njuôz thiaz truôx njês”.

Têx đồng chí: Xuân Xênhv Tsaz, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBPX tỉnh; Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz nuôv zax; Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Nuôv zax têz qơưk Việt Nam, côngv chox car jias cơưv. Jâus no muôx thơưx car têx sở, ban, ngành, têx huyện, thành phố; hlôngr njêx muôs têx đơn vị, tsêr luôv nuôv zax, tsêr chox kruô hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh.

Têx đồng chí chox car jias cơưv.

Thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu muôx nduô đar 206.150 ha, nhoz trâu thax tsav huyện Mộc Châu thiaz Vân Hồ, nhoz ndâux cêr txos Sơn La thiaz têx tỉnh tos Tây Bắc trâu Hà Nội thiaz thax tsav tiax đras sông Hồng; cêr txuôk txix trôngx lôngs ntiax têz Lóng Sập trâu tỉnh Hủa Phăn thiaz tỉnh Luông Pha Băng, têz qơưk Lok Tsuôk. Thax tsav no muôx huôz chuô lax njias, nto mông lol sâuv qơư nuôv zax cov muôx đas jos ntơưv Việt Nam. Nhoz trâu thax tsav nuôv zax thax tsav Trung du tox siaz Bắc Bộ ntơưv cêr tuôr xav huôv tsar nuôv zax Việt Nam, thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu tâu kruôk zos iz hâur têx qơư nuôv zax têz qơưk jông nhoz trâu cêr nuôv zax “Mul đhâu Tây Bắc”.

Hnuz 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax tưz tso tơưv Quyết định số 1077/QĐ-BVHTTDL công nhav Thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu.

Ntơư zos iz kro zov chinhr chia nuôv zax lax trôngz tror tâu chok nxias zos qơư jông nhoz trâu ntâuz cok nuôv zax Việt Nam thiaz ntiax têz.

Đồng chí Xuân Xênhv Tsaz muôx lul kriz jâus cơưv.

Muôx lul kriz jâus cơưv, đồng chí Xuân Xênhv Tsaz haik mênhx: Tỉnh Sơn La xar cov têx cơ quan saiz car têz qơưk, têx cưk txux thiaz tsêr luôv zuôr muôx ndâux lul côngv txos chia tỉnh tror chox car, muôx cêr tuôr xav thiaz tsưr ziv huôv tsar thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu, huôv tsar tsiv nhos trâu têx zav muôx txơưv, kriz đar thiaz fiv huv trâu thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax; txix li têx zav por hưv thiaz huôv tsar txux chi cxuô zav, por hưv tox trôngz hâur pêk thiaz cêr nyiaz hur…, huôv tsar thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu njuôz, truôx njês.

Têx đại biểu côngv tâu jâus cơưv.
Têx tsêr luôv nuôv zax têx tỉnh, thành phố côngv trâu jâus cơưv.

Ntơưv jâus cơưv, têx đại biểu tưz moz siaz saz lax, côngv ndâux lul cxiv tsa thiaz huôv tsar thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu njuôz, truôx njês.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax muôx lul trâu jâus cơưv.

Muôx lul trâu jâus cơưv, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax Hồ An Phong phôngv côngz têx hâux lưv uô tâu ntơưv tỉnh Sơn La, phôngv côngz Thax tsav nuôv zax Mộc Châu tâu công nhav zos Thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax. Đros ntơư, cxiz tỉnh Sơn La tror moz siaz lês jông côngz xưv njuôk xav; muôz nhiax cxiv tsa cêr mul lol, vax tsê, qơư uô kar nox nuôv zax; cêr yêz txuôk mul thôngz cxuô qơư nuôv zax, thax tsav nuôv zax thiaz đuô zav txơưr.

Uô tiar, kho đuô têx zav nhoz thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax. Huôv tsar têx qơư nuôv zax ntâu, jông đros trâu cxuô tsar zav; moz siaz por hưv, huôv tsar têx txux chi jông đros trâu huôv tsar nuôv zax. Cxiv tsa têx thax tsav, têx qơư, têx jol kriz nuôv zax jêx jol đros trâu por hưv thiaz huôv tsar têx txux chi jông cxuô hair nênhs, por hưv têx tox trôngz hâur pêk; iz thênhv jux juk cxơưz thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu yênhx iz hâur têx thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax zov chinhr hâur têz qơưk, cxiv tsa iz kro qơư nto mông, truôx njês trâu nuôv zax Sơn La thiaz thax tsav Tây Bắc.

Câuk lul jâus cơưv, đồng chí Xuân Xênhv Tsaz hlôngr njêx muôs trâu nov hâu tỉnh Sơn La tưz uô tsâus txos kror moz siaz ntơưv Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax, Cục Nuôv zax têz qơưk Việt Nam tưz tsik tsês paz tỉnh Sơn La lês jông têx hâux lưv huôv tsar nuôv zax. Tỉnh Sơn La cux uô tsâus txos kror cêr paz ntơưv têx tsêr luôv hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh trâu cêr huôv tsar nuôv zax tỉnh Sơn La haik tas nro, Thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu haik khênhx, yax hlo mal cxiv tsa, muôx ntâu qơư nuôv zax thiaz qơư nox hâuk nuôv zax cov jông đuô; muôx cêr siz khov, siz chos lês, huôv tsar nuôv zax, chox kruô nuôv zax tuôx txos Thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu zênhv hnuz zênhv ntâu đuô, nhoz ntêr đuô thiaz zôngv ntâu zav đuô. Tỉnh Sơn La sâu nhav têx ndâux lul saz lax thiaz côngv ntơưv têx đại biểu, tsêr luôv hâur jias cơưv, txix ntơư tỉnh Sơn La zuôr njuôk xav, muôx tsưr ziv fuô lês chia thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu zênhv hnuz zênhv huôv tsar.

Têx công ty, tsêr luôv, hợp tác xã nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh chos lul moz siaz siz chos côngv huôv tsar nuôv zax.

Ntơưv jâus cơưv, têx công ty, tsêr luôv, hợp tác xã nuôv zax tỉnh Sơn La thiaz têx công ty, tsêr luôv nuôv zax, Câu lạc bộ chox kruô nuôv zax Unesco Hà Nội, Công ty nuôv zax VietTravel tưz chos lul moz siaz siz khov huôv tsar nuôv zax, siz chos côngv muôs têx hax huv nuôv zax; muôx cêr paz, lês jông đuô hâux lưv cxơưz paz lol sâuv fuô kria txos têx đuôz, têx mông kria hax huv, qơư nuôv zax, nox hâuk fiv huv trâu cêr huôv tsar hâur thax tsav.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz