Yar cơưv cao đẳng Sơn La njiz njêx muôs saiz hloz 48 shông tsa tâu têz qơưk Lok Tsuôk

Hnuz 1/12, Yar cơưv cao đẳng Sơn La tưz njiz njêx muôs saiz hloz 48 shông tsa tâu têz qơưk Lok Tsuôk (2/12/1975 - 2/12/2023). 

Yar cơưv cao đẳng Sơn La njiz njêx muôs saiz hloz 48 shông hnuz tsa tâu têz qơưk Lok Tsuôk.

Têx đại biểu thiaz shuv xênhz tưz yaz đuô cênhz cưv thôngx siaz sik paz tir ntâuk zênhx tros, cxiv tsa têz qơưk ntơưv 2 têz qơưk Việt Nam – Lok Tsuôk; siz trâus thiaz siz khov txix li Việt Nam - Lok Tsuôk haik tas nro, Sơn La thiaz têx tỉnh Kâuv têz Lok Tsuôk haik khênhx. Têx shông đhâu, lês trơưk têx ntâuz ntơưr chos luk, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh Kâuv têz qơưk Lok Tsuôk tưz tsik tsês fuô kria trâu cán bộ, chiến sỹ thiaz pêx xênhv hâur tỉnh pâuz cênhz cưv thôngx siaz siz trâus jông Việt Nam – Lok Tsuôk, Sơn La thiaz têx tỉnh Kâuv têz qơưk Lok Tsuôk. Siz paz huôv tsar nhiax txiax, xã hội, choz kria ntơưr, por hưv thiaz cxiv tsa cêr chiav đriv têz thax zênhz, siz khov.

Txix shông 2001 txos nhiv no, Yar cơưv cao đẳng Sơn La tưz kria luk Việt thiaz tsưr ziv uô hâux lưv trâu yax 3.300 shuv xênhz nhoz têx tỉnh Kâuv têz Lok Tsuôk. Hâur ntu kria ntơưr, yar cơưv tưz muôx ntâu cêr chai paz trâu shuv xênhz li: Nhiax cơưv ntơưr txix li nhiax tỉnh nhav nxiak zos nênhs zos chai; muôx qơư nhoz, paz thêv nhiax điện, nhiax đêx; thêv nhiax bảo hiểm y tế cxix cxuô. Tsik tas li, yar cơưv tsênhv paz têx shuv xênhz tâu fuô lês têx hâux lưv txux chi, haik cưr cxiax, thể dục, thể thao. Shông cơưv 2023-2024, yar cơưv tsov xav zuôr tok 300 lênhx shuv xênhz Lok Tsuôk tuôx chia kria luk Việt thiaz cơưv têx hâux lưv.

Yar cơưv cao đẳng Sơn La krưr huv trâu têx shuv xênhz Lok Tsuôk cơưv hâur yar cơưv.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.