Tuz kôngz Việt Nam lês hâux lưv coz ntơưv lax trôngz Phạ Đin

Haik lul luôs nxi, nhiav kruô mal zos kror pov uô ntêx hlo thâuv pêz đros tix lâus Bùi Ngọc Thắng thav luk. Chox pêz muk shuôk luz vax txir hồng, lưk pax txi lok six ndư, tix lâus haik pâuz: pov tâu thax tsav cur nhoz muôx huôz chuô lax, cur zis nênhs tưz zok nriar iz faz tsưr ziv yiaz chia uô nox cov sâu nju nhiax txiax, ntơư zos chos ntông nox txir. Shông 2016, cur zis nênhs piz chos 3 ha lưk pax, 1 ha hồng gis thiaz 8 ha txir nkhơưz thiaz txir đuôx txâuk chai VietGap. Viv li, ntông hloz jông, txi txir ndư, tâu têx nênhs sir zôngv nhiav zuôr. Nhiv no, cxuô shông cux đê tâu zuôr luôs 30 tấn txir cxuô zav, sâu tâu yax 300 triệu đaiv.

Qơư chos lưv pax txâuk chai VietGap ntơưv tix lâus Bùi Ngọc Thắng zis nênhs

Siz khov têx zis chos ntông nox txir chia muôs, shông 2016, tix lâus Thắng tưz zaz zâuv pêx xênhv hâur jok tsa HTX Nuôv zax Pha Đin, muôx 7 thành viên, zos tix lâus Thắng uô giám đốc. Nhiv no, HTX chos 35 ha txir hồng, lưk pax, txir nkhơưz, txir đuôx, chuôz thox... chia cov têx txir jông, muôs tâu gri, cxuô thành viên HTX tưz sir zôngv njêk, tâuv, mnôngs vi sinh chia uô qir hữu cơ tso trâu ntông, đros ntơư, muôz pênhr uô car zưs đêx nyiaz, txâuk chai VietGap. Cxuô shông, HTX muôs trâu cêr luôv yax 60 tấn txir, tsik xav nhiax pênhr, cxuô shông têx thành viên HTX sâu tâu fênhx đraz 150 triệu nhiax/shông; paz trâu 15 lênhx nênhs muôx nuv uô tsik tsês thiaz 30 lênhx nênhs muôx nuv uô trơưk chaix.

Qơư tsês hax huv OCOP ntơưv HTX nuôv zax Pha Đin

Tưz tsik zos sâu nju nhiax txix li chos ntông nox txir xưz, tix lâus Thắng tsênhv zos nênhs uô ntêx lông huôv tsar nuôv zax trâu trôngz Phạ Đin cênhz cưv. Tix lâus Thắng haik pâuz: Trôngz Phạ Đin nhoz siaz yax 1.000 thiar njuôk li blaiv đêx hiar txưr, nto mông zos iz hâur têx "Trôngz siaz" thax tsav Tây Bắc. Phạ Đin tưz tsik zos muôx nux gri lok sâuv cênhz cưv xưz mak tsênhv zos thax tsav jông, viv li pêz tưz tso siaz huôv tsar nuôv zax.

Qơư nuôv zax Pha Đin Top đar 30 ha, muôx har jôngr, vax pax, thax qơư uô đaz kruôk... iz thax tsav tâu cxiv puôz txơưr chia cov fiv huv trâu têx kruô nuôv zax siaz nhiav. Piz tok kruô txix luz hli 8/2018, txos nhiv no Pha Đin Top tưz yênhx qơư trâu kruô nuôv zax, yax hlo zos têx hnuz kaz tuần, têx hnuz muôx liv hâur têz qơưk. Fênhx đraz iz hnuz, qơư nuôv zax tok tâu 100 – 200 pưs kruôk, hnuz kaz tuần yax 500 pưs kruô. 

Muôv Hoàng Thúy Nga, huyện Mai Sơn, haik pâuz: Cur tuôx trâu Pha Đin Top, cur pov tâu thax qơư no huôz chuô lax. Tâu saiz têx tox trôngz hâur pêk, saiz pax lok six jông gâux. Cur zuôr tror đros têx fôngx zưs tuôx nzir ntâu jâus trâu ntơưv no thiaz.

Tix lâus Bùi Ngọc Thắng (tus cơưs saz têk xik) tâu kruôk zos nênhs lês tâu hâux lưv jông ntơưv tỉnh Sơn La shông 2023.

Muôx hmông tâu kruôk zos iz hâur 100 lênhx tuz kôngz Việt Nam lês hâux lưv coz shông 2023, tix lâus Bùi Ngọc Thắng tsênhv tâu kruôk zos iz hâur 55 lênhx lês tâu hâux lưv jông shông 2023 ntơưv tỉnh.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.