Trôngx xav "Mê nhuôv zâuk ndâux luk, cêr chia siaz” shông 2024

Hnuz 20/5, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La tưz kriz jias trôngx xav"Mê nhuôv zâuk ndâux luk, cêr chia siaz" shông 2024.Jâus no muôx 220 đội viên coz, hlôngr njêx muôs trâu yax 26.000 đội viên hâur tỉnh.

Trôngx xav"Mê nhuôv zâuk ndâux luk, cêr chia siaz” shông 2024

Ntơưv jias no, têx mê nhuôv tưz tâu pâuz Cêr chai Mê nhuôv zâuk 2016; tsưr ziv tir tar nênhs kuôz zuôv mê nhuôv zâuk; tir tar mê nhuôv zâuk trâus moz; choz kria chai txir nênhx, pox niav luz chêr, têx tsưr ziv txo grik tsơưs txuz ntâuk mê nhuôv zâuk; têx tsưr ziv tir tar huôz chuô mạng kror ruôr hiav txos mê nhuôv zâuk; mê nhuôv zâuk thiaz hâux lưv choz kria cêr uô nênhx tsiv txiax…

Shuv xênhz nus lok sâuv hâux lưv por hưv mê nhuôv zâuk sâuv huôz chuô mạng.

Trôngx xav tưz paz têx mê nhuôv zâuk tâu kria pâuz, zuk cêr chia siaz, ndâux luk khov; zaz zâuv ziv nênhs, xã hội, yar cơưv pâuz moz siaz đuô txos côngz xưv por hưv , tu thiaz choz kria mê nhuôv zâuk, nhav nxiak tsưx hưv mê nhuôv zâuk uô nênhx nhaz xênhz, tsiv txiax los. Đros ntơư, paz cxuô cấp nov hâu, paz nênhs, tus khênhx, ziv nênhs, yar cơưv thiaz xã hội pâuz mênhx đuô mê nhuôv zâuk vax huôv…

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz