Tỉnh Sơn La tưr tâu zênhx hlo ntơưv Jâus nthuôr “Suôz trax Zuk paz nênhs” thax tsav kâuv Têz shông 2024

Txix hnuz 4-6/7, ntơưv thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tưz kriz cxiax cxênhv Nthuôr txux “Suôz trax zuk paz nênhs” têx vax, tsê nhuôv zâuk, qơư lês hâux lưv nhuôv zâuk thax tsav kâuv Têz shông 2024, đros cêr xav “Nhuôv zâuk Việt Nam uô trơưk Hloz Hôx têx luk kria”. Nthuôr txux muôx yar 1.000 tus txir nênhx, pox niav chox car thiaz nhuôv zâuk hlôngr njêx muôs 24 đơn vị côngv nthuôr lês.

 Jax nthuôr siz txuôk jưk cưr cxiax “Đhâu tos kâuv Têz Hnuz Pôngz” ntơưv Qơư lês hâux lưv nhuôv zâuk tỉnh Sơn La.

Iz đơn vị lês xair tsơưs yax cux 20 tus mê nhuôv zâuk nthuôr iz cxiax cxênhv cưr cxiax jông ntêr txix 6-10 phút, đros njiaz luk kruôk txos cêr nhiav jêx jok, têz qơưk, kruôk Đảng, Hloz Hôx hmor yuô, cênhz cưv Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Txix li bax cxix cxuô thiaz muôx cêr cơưv shâuv, siz nthuôr uô cê, Paz yuôz trax nhuôv zâuk tỉnh Sơn La tưz nthuôr siz txuôk jưk têx cưr cxiax “Đhâu tos kâuv Têz Hnuz Pôngz”, muôx têx jax: Nhuôv zâuk zôngs trơưk siaz xav têx nênhs anh hùng, Đhâu tos kâuv Têz Hnuz Pôngz, Ntâuk zênhx Điện Biên, li muôx Hloz Hôx hâur hnuz lov jêv. Tỉnh Sơn La zos 1 hâur 14 đơn vị tưr tâu zênhx hlo ntơưv jâus nthuôr txux shông no.

Hội đồng Trung ương Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh puz ntơưr kruôk trâu têx đơn vị tưr zênhx hlo ntơưv jâus nthuôr txux.

Nthuôr txux “Suôz trax Zuk paz nênhs” zos hâux lưv kriz hâur yênhx shông chia  têx tsê nhuôv zâuk, qơư lês hâux lưv nhuôv zâuk tâu siz njiz, nthuôr txux, cơưv shâuv têx tsưr ziv hâur hâux lưv kriz lês nuv nhuôv zâuk, cxiv kho cêr siz tưr ntơưv qơư lês. Ntơưv no cux zos jâus chia têx nhuôv zâuk hâur thax tsav tâu cơưv txux, siz nus, nthuôr zuk pênhr xưv, cêr txơưx njê ntơưv zuk hâur têx hâux lưv đội./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz