Sơn La sir jos phax tar ntux kruôr

Yar ntux cuz tsik tsês têx hnuz hâur ntu đhâu, hiav ntâu qơư tâur đêx uô kôngz thax tsav hur si tỉnh kruôr, têx đêx ntơưv cxuô tus đêx yuôr tsơưs, hiav lox txos pêx xênhv cêr nox nhoz thiaz uô kôngz. Ntâu thax tsav chos ntông, txir nox nziv zuôr tsik tâu sâu, tuz kôngz tưz cxơưx chuôs jâuv sâuv chuz tơưs.

Têx hnuz ntux yar cuz muôx chênhv, tưz hiav ntâu luz pak njêk, pak đêx kruôr krơưr thiaz têx qơư tâur đêx uô kôngz đêx gris zuôr tas. Ntơưv jok Đông Hưng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, 56 ha cà phê thiaz txir nkhơưz kaz jiz, txir nkhơưz kâuz ntơưv 154 ziv pêx xênhv taz tov tir kơưr ntux "kruôr", "tok njông” đêx. Zơưs Phạm Văn Tiện, Thơưx jok Đông Hưng thav pâuz: Jê 3 luz hli lok no, đêx uô nox hâuk tsơưs, iz cxia ziv muôz nhiax yâu kror đêx taz sik cux tsik muôx đêx, pêx xênhv tsuv zuôr đêx txix 70.000-80.000 nhiax/khối lok zôngv.

 Têx cà phê jok Đông Hưng blôngx kruôr, tuôs yar.

Chox pêz muk shuôk thax chos cà phê hâur jok, têx cây cà phê kruôr njưk, jênhs blôngx tas  thiaz pax lo li ntơưv têx chês, zơưs Tiện pôngz siaz tưx zưv tiak: Têx cà phê no tuôs zos tiv sav đâuk tê shông 2019, pôngz jos txiar kho hâur pâuk, tu saiz, thiax tâu đê hâur 2 shông lok no. Nhiv no, yar cuz, tsik muôx đêx zưs hiav cà phê kruôr tuôs, tav siv no tsuôk zos tok ntux nas thiax chơưv tâu cà phê.

Pêx xênhv têx pak trâu đêx kruôr ti kaz.

Zơưs Cầm Văn Thỏa, Trưởng phòng Kôngz lông thiaz huôv tsar jêx jok huyện Thuận Châu, thav pâuz: Đhâu cxênhz yuôx, txos nhiv no, huyện Thuận Châu muôx 141 ha blêx liax nziv đêx zuôr kruôr, hâur ntơư, 93 ha tưz kruôr tsik muôx đêx gruk lok paz chơưv. Muôx li 75 kror qơư gruk đêx nox hâuk nziv zuôr tsik txâuk đêx; hâur ntơư, iz cxia qơư tsik txâuk đêx trơưk li tso chai, iz cxia qơư hâur đêx tu nro. Xav li têx kôngz txir chos txơưr, huyện taz tov chox car têx cơ quan, đơn vị UBPX têx xã sâu, cxênhz hur si.

Iz zav li huyện Thuận Châu, yar cuz hiav hâu đêx zưs kôngz txir chos ntâu thax tsav tsik muôx txâuk đêx. Phênhv ntâu, têx đêx cxơưr tox trôngz hâur pêk, pak pêx xênhv khơưz cux kruôr đêx tsik muôx đêx lok trâu têx jês liax. 

Ntâu jês blêx liax ntơưv xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn tu plêz tiv ntux kruôr.
Đêx ntơưv pak Lái Bay, huyện Thuận Châu tsuôk zos yuôr 10% trơưk xav puôz trâu đêx.

Tỉnh Sơn La muôx 2.697 kror qơư tâur đêx, hâur ntơư 110 luz pak đêx lox, 1.149 tus njưs tâur đêx, 190 luz kror đêx ntưk, tso zuôr đêx, 3 kror qơư tâur đêx huôv, 105 tus cưx đêx ntưk, 6 kror qơư gruk đêx zâu, 94 tus njưs tâur đêx jox caz, 1.035 tus njưs lav tâur đêx, 5 kror qơư đêx zưs kôngz, txir. Tiv huôz chuôz txơưr txar, đêx ntơưv têx tus đêx lox, zâu taz tov tsơưs jux juk, têx đêx hâur têx pak ntiv tsuok yuôr 30%  tsưx tsês.

Ntux kruôr, tsik muôx đêx taz tov yưv ntâu thax tsav, hur si têx huyện, thành phố hâur tỉnh. Pak đêx lox Lái Bay ntơưv huyện Thuận Châu nhiv no đêx yuôr 10% njuôk li xav trâu đêx.

Zơưs Nguyễn Xuân Hùng, Chi cục phó Chi cục Tâur đêx, thav pâuz: Hâu shông 2024, saz Kôngz lông tưz cxênhz têx hâu đêx paz uô kôngz lông zuk thax tsav. Puôs ndis thax tsav têx kôngz txir nziv zuôr kruôr, tuôr xav tsưr ziv muôz kôngz txir chos cov fiv huv. Đros ntơư, cxiz cov cxuô thax tsav côngv txuôs đêx, paz trâu thâuv ntux kruôr.

Paz côngz xưv ntơưv tỉnh cxênhz yuôx têx cà phê mas ntux kruôr hiav.

Đhâu cxênhz yuôx tsik tâu cxuô, txos nhiv no, hur si tỉnh muôx yax 1.245 ha blêx liax mas hiav, hâur ntơư, têx jês lias tsik muôx đêx gruk lok chơưv jê 400 ha; têx liax tsuv hlôngr chos đuô zav jê 50 ha. Xav li cêr gruk đêx uô nox hâuk trâu jêx jok, tsik txâuk đêx taz tov pov yưv, muôx li 112 kror qơư tsik muôx đêx txâuk tso gruk li đas jos puôz xav uô ntêx. Tsov xav, hâu đêx cxơưr thiaz đêx saz sir tsơưs lơưv ntâu, tsik txâuk đêx uô nox hâuk zuôr yưv trâu thâuv luz 4 hli txos 6 hli shông 2024.

Xav li txir nox, đhâu cxênhz yuôx, cxênhz sai mênhx pêv, têx ntông tơưs pax, txi txir tsơưs njuôk li chiv shông 2023 thiaz xav iz zav hâur ntâu shông. Têx txir nox hâur shông 2024 tsov xav tsơưs lơưv 15% njuôk li shông 2023, hâur ntơư tsơưs ntâu yax mak txir lưv tsiz, tsơưs yax 40%, txir nkhơưz kaz jiz tsơưs 20%, mo môngk tsơưs yax 5%...

Phax tar ntux kruôr, hnuz 1/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tưz tso tơưv Câuk luk số 1072-KL/TU lok sâuv tsik so lês têx tsưr ziv phax, tar huôz chuô txơưr txar, thax tsav tỉnh Sơn La tsik muôx đêx shông 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh, thav pâuz: Lês Câuk luk số 1072-KL/TU, UBPX tỉnh tưz chox car têx ngành, huyện, thành phố ndo njôngr fuô lês phax, tar, kho đơưk têx cêr ntux kruôr hiav, tsik txâuk đêx fiv huv yênhx thax tsav trâu yênhx ntu, yênhx thax qơư. Xuz paz đêx uô nox hâuk, đêx hâuk trâu tsiax cxu, zưs têx ntông chos ntêr shông muôx gri nhiax siaz thâuv yưv ntux kruôr. Đros ntơư, kria pêx xênhv uô đuô kôngz lông, trâu têx thax tưz kruôr gis, hlôngr đuô kôngz txir chos têx zav tâu sâu sai, sir zôngv đêx tsơưs... Têx thax tsav tsik nziv muôx đêx gruk paz, tso tsês, tsik chos kôngz lông, txo cov tsik hiav txos pêx xênhv.

 kror qơư pak đêx lox Lăng Luông, xã Phổng Lăng taz tov sir jos puôz cov tâu sai.

Tỉnh cux chox car têx huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV cxiv puôz têx kror qơư tâur đêx đhok têx qơư gruk tso đêx lok tâur ntơưv têx qơư đêx lok tâuk chia gruk tso đêx ntơưv têx pak lox, pak njêk, đêx lox, đêx zâu. Kho đuô têx kror qơư tâur đêx puôk tsuôx tiv ntux nas huôv; thoz thôngz têx kror đêx ntưk cxuô qơư, cưx liax, thoz thôngz đêx ntưk thiaz đhok têx zav tsưx đêx tsês. Xav li têx công trình taz tov cxiv tsa, cxiz têx tsưr cxiv puôz uô cov tâu fiv huv, muôx tsưr ziv cov tiz nênhs pâuz tsưr ziv uô tiar công trình zos li cêr tuôr xav muôz lok sir zôngv, paz trâu cêr uô kôngz lông chiv ntux yiaz shông 2023-2024. 

Trơưk Qơưk njuôk ntux yar ntux nas thax tsav kâuv Têz hnuz pôngz, tiv muôx cêr hiav ElNino, tsov xav têx hnuz yar cuz hâur shông 2024 muôx ntâu đuô, cuz đuô xav li hâur ntâu shông đhâu lok. Tsov xav zuôr muôx yưv, tỉnh Sơn La taz tov gruô hu cov tâu ntâu nhiax txiax, lês têx tsưr ziv phax tir ntux kruôr. Iz chas têx tsưr ziv uô ntêx, xav txos têx hâux lưv siz luôs đuô trâu côngz xưv phax tir ntux kruôr mak lok sik khov muôx./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz