Siv tuô hluôr tơưk cuz jôngr thiaz nriar chơưv nênhs ntơưv xã Cà Nàng

Hnuz 7/11, Ban Chox car jias siv phax tar hluôr tơưk cuz jôngr nriar chơưv nênhs huyện Quỳnh Nhai tưz kriz siv tuô hluôr tơưk cuz har jôngr nriar chơưv nênhs ntơưv xã Cà Nàng shông 2023.

Shâuv siv tuô hluôr tơưk cuz.

Jias siv tuô hluôr tơưk tâu phaiz uô 2 phênhv, fuô cêr chai thiaz shâuv tuô. Phênhv cêr chai: Ban Chox car lês trơưk cêr tuôr xav por hưv thiaz huôv tsar har jôngr; siz chos bax hâux lưv, gruô hu nênhs cias ntơưv qơư đros tuô hluôr tơưk cuz jôngr thiaz nriar chơưv nênhs.

Pêx xênhv phax tar ntơưv cxuô qơư siv côngv tuô hluôr tơưk 

Phênhv siv tuô hluôr tơưk, Ban Chox car tưz gruô hu cxuô paz nênhs tuô hluôr tơưk, yêv pêx xênhv têx chuôz tav, nriar chơưv tiz nênhs. Jias siv tuô hluôr tơưk trơưk têx hâux lưv tưz tuôr xav, por hưv tâu luôx juk tiz nênhs thiaz chuôz tav. Jias siv tuô hluôr tơưk tâu Ban Chox car huyện kruôk zos lês tâu jông.

Têx paz nênhs, tus khênhx tâu UBPX huyện puz ntơưr kruôk.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz