“Lês hâux lưv chia siz hluz”

Hnuz 4/11, Tsêr nhiax TMCP Đông Nam Á, thax tsav tos Kâuv têz 2, tưz đros Huyện đoàn Mộc Châu, Zênhx Đriv têz Chiềng Sơn siz chos fuô lês “Lês hâux lưv chia siz hluz” trâu yar cơưv tiểu học jok Pha Luông thiaz jok Suối Thín, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

 “Lês hâux lưv chia siz hluz” ntơưv yar cơưv tiểu học jok Pha Luông thiaz jok Suối Thín.

Jâus no, paz côngz xưv tưz krưr 197 hnaz huv (muôx ntơưr yuôz, ntơưr sâu, yo tir no, hnaz ntiv ntơưr uz no, chưx mêv); 2 luz tivi chia paz trâu côngz xưv kria thiaz cơưv ntơưr; 1 luz mair liv đêx; 1 luz thôngz ntiv đêx thiaz 1,5 tạ cxur tsiv nhos 100  triệu nhiax trâu shuv xênhz thiaz yar cơưv jok Pha Luông thiaz jok Suối Thín.

Krưr huv trâu shuv xênhz yar cơưv tiểu học jok Pha Luông thiaz jok Suối Thín.

Têx huv no muôx txiax njis chia chuôz jos trâu têx shuv xênhz nhoz 2 luz jok Pha Luông thiaz Suối Thín, cov yênhx têx shuv xênhz mnôngs luk, cơưv coz, lar tsiv zos tuz xênhz nzưr Zơưv Hloz Hôx./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz