Jias tưr cưk kria txơưx choz kria tsưr ziv uô nuv tỉnh Sơn La shông 2024

Hnuz 12/6, ntơưv Yar cơưv Cao đẳng Sơn La, tưz kriz Jias tưr cưk kria tsưr ziv uô hâux lưv shông 2024.

Jias tưr cưk kria txơưx choz kria tsưr ziv uô hâux lưv tỉnh Sơn La shông 2024.

Jâus tưr tâu kriz txix hnuz 12 txos 14/6, muôx 24 cưk kria uô ntêx lông tuôx ntơưv 3 yar cơưv choz kria tsưr ziv uô hâux lưv hâur thax tsav tỉnh. Têx cưk kria zuôr tưr cxuô jax thav txos chor ngành, hâux lưv: Saiz car mạng máy tính; chuôz zênhx yêz; hav hlâu; điện công nghiệp; tsav yêz; cưk ntâuk trax, yuôz trax, haik cưr cxiax; tsưr ziv muôs hax huv; saiz car txux chi; tu zus, kho moz trâu tsiax cxu; saiz car tsêr kruô, tsêr so; sênhr chêr hair nênhs tsơưs; tu saiz tiz nênhs moz, yuôx hâuk; txaik mê nhuôv; choz kria chính trị; tin học; choz kria cêr uô nênhx; luk Anh.

Ban kriz tưr puz qix saiz đaz muôs trâu têx yar cơưv choz kria tsưr ziv uô hâux lưv hâur jias tưr.

Jias tưr chia cxơưz cêr sik tưr “Kria jông- Cơưv jông” trâu cêr kria tsưr ziv uô hâux lưv hâur tỉnh; zos jâus chia têx cưk kria cxaz nzir tsưr ziv choz kria uô hâux lưv. Đros ntơư, paz huôv tsar cêr sik tưr cơưv shâuv, hlôngr yiaz tsưr ziv kria ntơưr yiaz; nzor pâuz, công nhav, kruôk têx cưk kria choz kria tsưr ziv uô hâux lưv coz. Đhâu no, zuôr xair cưk kria txơưx yax chia muk tưr Jâus tưr cưk kria choz kria tsưr ziv uô hâux lưv hur si têz qơưk shông 2024, tsov xav tâu kriz luz 11 hli shông 2024 ntơưv tỉnh Quảng Ninh. 

Ban kriz tưr krưr pax trâu têx cưk kria tuôx tưr.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz