Grâuv pax Kriz yiaz

Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.

Hlôngr njêx muôs pêx xênhv jok Mỏ mul laix têz uô ntêx

Jâus Kriz yiaz (Zos jâus grâuv pax kriz chaix ntux yiaz) tâu kriz chia pêx xênhv tuôx côngv uô lov jêv, txi xênhz têz, xênhz qơư cov por hưv pêx xênhv muôx đas jos, uô tâu kôngz lông, shông yiaz tâu nox, tâu hâuk, shir phaz. Jâus grâuv pax muôx 2 phênhv: Phênhv đaz kruô thiaz phênhv uô lov jêv. Phênhv đaz kruô zos txi xênhz têz, xênhz qơư ... tưz por hưv pêx xênhv uô tâu nox, hâuk, tsa tơưv jêx jok, chos blêx liax, tuz nxaik siz zuôr yênhx txix gơưv, niav txir, cxiv kho ntu nênhx trâu ntux kriz yiaz. Txi đaz kruô tâu tus txir đaz, txir kruô hlôngr njêx muôs pêx xênhv jêx jok lês trơưk chai tiz nênhs Mêx Jênhx. Têx zav txi muôx buô, kaiz, mov chuz, chơưr, suôz thax tâu tso tênhz cxix cxuô trâu sâuv luz tsuv tsar tâu puô plôngx. Phênhv lov jêv muôx têx cêr uô si pêx xênhv tênhx tus thiaz cxiax cxênhv cưr cxiax sênhr chêr saiz hloz Đảng, saiz hloz Ntux yiaz, muôx njiaz lul kruôk Đảng, zơưv Hloz Hôx hmor yuô, cêr nhiav jêx jok, têz qơưk, cêr hlôngr yiaz ntơưv  Phù Yên li nhiv no. Cxơưz paz cêr nhiav têz nhiav qơư, cxiv kho cêr thôngx siaz cxuô hair nênhs, tsưx tsês thiaz huôv tsar nzir txux chi hâur pêx xênhv.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz