Cxaz nzir pênhr xưv saiz car têz qơưk lok sâuv har jôngr thiaz ar har jôngr

Hnuz 21/5/1974, têx Kiểm lâm Sơn La tưz tâu tsa tơưv, hla đhâu 50 shông cxiv tsa thiaz huôv tsar, txix li chox car ntơưv Tỉnh ủy, HĐPX, UBPX tỉnh, chox car ntơưv Sở Kôngz lông thiaz huôv tsar jêx jok, têx kiểm lâm Sơn La puôr lênhx thôngx siaz, muôx phênhv shuôv, lês ntov chai, lês tiar jông hâux lưv tâu zok.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPXtỉnh cxênhz yuôx côngz xưv por hưv, phax tar tuô hluôr tơưk cuz jôngr ntơưv huyện Mường La.

50 shông đhâu, txơưv luz six hơưv tưs, têx cán bộ, công chức, viên chức puôr lênhx thôngx siaz, nthuôr huôv qơư sơưr zos têx nênhs zov chênhr, chuyên trách hâur côngz xưv saiz car, por hưv thiaz lês hâux lưv lok sâuv saiz car, por hưv har jôngr. Txos nhiv no, têx tổ chức Kiểm lâm Sơn La muôx 5 phòng, 2 đội kiểm lâm cơ động phax tar tuô hluôr tơưk cuz; 12 hạt kiểm lâm huyện, thành phố; 5 hạt kiểm lâm saiz car har jôngr lâuk, 5 ban saiz car har jôngr lâuk, jôngr njôngr tox trôngz hâur pêk, qơư por hưv tsiax kuk, muôx zuôr luôs 366 cán bộ, công chức, viên chức. Iz chas ntơư, cxiv tsa 2.354 tổ, đội por hưv har jôngr ntơưv cơ sở, iz tổ, đội muôx txix 15-20 thành viên.

Nhiv no, Chi cục Kiểm lâm tỉnh muôx 131 cán bộ kiểm lâm saiz car thax tsav, lês hâux lưv sox njôngr pêx xênhv, sox njôngr har jôngr, fuô kria lês jông hâux lưv saiz car, por hưv thiaz phax tar tuô hluôr tơưk cuz jôngr. Đros ntơư, saz lax trâu cấp ủy, nov hâu thax tsavlês jông vax huôv saiz car têz qơưk lok sâuv por hưv har jôngr. Trơưk ntơư, têx vax tsê, chuôz zênhx cxuô zav, por hưv har jôngr tâu muôz nhiax lês cxix cxuô chia paz max trâu hâux lưv saiz car har jôngr, phax tar tuô hluôr tơuk cuz thiaz cxênhz yuôx, bluô têx nênhs cxâuv chai.

Côngz xưv tuôr xav têx qơư chos jôngr tâu fuô lês jông, têx kiểm lâm hur si tỉnh tưz moz siaz lês cêr siz tưr hur si pêx xênhv côngv por hưv, huôv tsar har jôngr; cxiv tsa tâu ntâu qơư chos har jôngr, iz thênhv jux juk paz trâu pêx xênhv sâu nju nhiax txiax. Kriz lês tâu jông hâux lưv gruô hu têx paz pơưs, tus khênhx paz nhiax chia lês hâux lưv saiz car, por hưv har jôngr; côngz xưv tsov xav 3 zav har jôngr. Txos nhiv no, tưz lês tiar hâux lưv zok ar trâu têx nênhs saiz car, sir sôngc truôx njês muk đêz đar, đros trâu têx qơư chos zos 917.772 ha; muôz ntơưr sir zôngv ar trâu 94.345 zis chos jôngr. Nhiv no, têx qơư chos jôngr hur si tỉnh iz thênhv jux juk hla trâu ntu huôv tsar. Shông 2023, têx qơư chos jôngr tsar txos 669.797 ha, jôngr nzôngr tox trôngz hâur pêk tsar txos 47,5%, paz max chia muôz nhiax por hưv har jôngr trâu pêx xênhv.

Kror zov chênhr hâur têx shông lok no, têx kiểm lâm tưz moz siaz sir zôngv công nghệ trâu hâux lưv saiz car, por hưv har jôngr, phax tar tuô hluôr tơưk cuz. Hâu ntơư, sir zôngv công nghệ GIS hâur saiz car har jôngr, cxênhz yuôx hâux lưv cuz har jôngr sâuv mạng; sir zôngv tsưr ziv cxênhz pov têx qơư muôx yưv hluôr tơưk cuz jôngr, chia kria trâu nov hâu thiaz têx cơ quan saiz car har jôngr ntơưv thax tsav cxênhz yuôx, tu zênhx max.

Sâu nhav têx hâux lưv lês tâu hâur 50 shông đhâu, têx kiểm lâm Sơn La tưz tâu Đảng, têz qơưk muôz 1 Côngz mênhx lês hâux lưv thênhv oz, 1 Côngz mênhx lês hâux lưv thênhv pêz; Thủ tướng Chính phủ muôz Qix siz tưr thiaz 60 đaiv ntơưr  kruôk; Bộ Kôngz lông thiaz huôv tsar jêx jok muôz 183 đaiv ntơưr kruôk; UBPX tỉnh Sơn La muôz 434 đaiv ntơưr lruôk trâu têx paz pơưs thiaz tus khênhx.

Txix li têx hâux lưv hâur ntu nênhx yiaz, đros trâu njiaz luk “Thôngx siaz lês ntov hâux lưv, hlôngr siaz viv xưv cxênhx huôv tsar har jôngr truôx njês”, têx kiểm lâm Sơn La tror moz siaz saz lax trâu Tỉnh ủy, HĐPX, UBPX tỉnh hâur côngz xưv chox car, tso tơưv têx ntâuz ntơưr, cêr tuôr xav saiz car, por hưv thiaz huôv tsar har jôngr truôx njês.

Cxaz nzir phênhv shuôv, pênhr xưv saiz car têz qơưk lok sâuv har jôngr thiaz ar har jôngr; nthuôr huôv jông qơư sơưr zos têx nênhs zov chênhr hâur côngz xưv por hưv thiaz huôv tsar har jôngr, gruô hu, sir zôngv jông têx nhiax chos jôngr yiaz. Moz siaz huôv tsar har jôngr chia paz trâu pêx xênhv sâu nju nhiax txiax, fuô lês têx dự án chos har jôngr. Lês hâux lưv saiz car thiaz por hưv har jôngr đros trâu hâux lưv sir zôngv, cxơưz paz huôv tsar har jôngr.

Moz siaz siz chos lês hâux lưv đros trâu têx nov hâu, têx nênhs chos jôngr thiaz têx nênhs muôx vax huôv cxênhz yuôx thiaz tu têx hâux lưv muôx yưv hâur saiz car thiaz por hưv har jôngr. Moz siaz fuô kria cêr chai trâu pêx xênhv, gruô huv cxuô tus khênhx paz pơưs por hưv har jôngr, huôv tsar har jôngr, cxơưz paz huôv tsar nhiax txiax - xã hội ntơưv thax tsav.

Saiz car, por hưv jông têx jôngr  nhiv no muôx, huôv tsar têx qơư tsik tâu chos jôngr nhoz hâur cêr tuôr xav chos 3 zav har jôngr; cxênhz yuôx têx qơư txâuk tiêu chí chia yênhx har jôngr. Lês jông hâux lưv cxênhz yuôx har jôngr chia paz max lês jông côngz xưv tuôr xav saiz car, por hưv, huôv tsar har jôngr thiaz tuôr xav trâu côngz xưv muôz nhiax por hưv har jôngr.

Fuô lês têx hâux lưv tuôr xav huôv tsar chos har jôngr chia cxaz nzir qơư chos har jôngr, tsar tiv tsôngv nzôngr tox trôngz hâur pêk. Moz siaz por hưv jông têx qơư zov chênhr; har jôngr nzôngr hâur đêx, têx har jôngr ntâu; fuô lês têx dự án chos har jôngr txâuk chỉ tiêu trơưk cêr tuôr xav.

Trơưk li têx ntâuz ntơưr cxênhz yuôx ntơưv Quyết định số 326/QĐ-TTg hnuz 9/3/2022 ntơưv Thủ tướng Chính phủ, tror tuôr xav têx qơư chos har jôngr  ntơưv Sơn La ntu 2021-2030, tsov xav txos shông 2050; chia chuôz jos trâu hâuxlưv huôv tsar har jôngr truôx njês ntu 2021-2025 thiaz ntu 2026-2030. Nthuôr huôv jông qơư sơưr hâur por hưv har jôngr, tir tar huôz chuô txơưr txar, lês jông hâux lưv saiz car têz qơưk lok sâuv tuôr xav 3 zav har jôngr trơưk cêr chai har jôngr.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz