Jias grâuv pax Thor cov uô tâu kôngz xã Sốp Cộp

Hâur 3 hnuz (txix hnuz 20-22/4) xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tưz kriz Jias grâuv pax Thor uô tâu kôngz shông 2024. 

Bax chuôz zênhx chia kriz thor uô tâu kôngz lông.
Hâux lưv thor uô tâu kôngz ntơưv Jias grâuv pax. 

Jias grâuv pax Thor uô tâu kôngz, tsênhv hu uô “Xên bản, xên mường” ntơưv hair nênhs Poz ziz nhoz trâu xã Sốp Cộp, tâu kriz hâur luz 3 hli ntux cxuô shông chia ndo txos txiax njis têx nênhs tưz cxiv tsa jêx jok, uô tsâus trâu pox côngz zơưv txưr tưz por hưv, por zơưv trâu pêx xênhv hâur jok muôx iz luz shông nhaz xênhz; đros ntơư, thor cov tâu jông ntux, uô tâu kôngz lông.

Jias grâuv pax Thor uô tâu kôngz lông tâu kriz ntơưv qơư hlơưr shaz trâu pos thiaz zơưs nhoz ntơưv jok Sốp Cộp, xã Sốp Cộp. Phênhv đaz kruôk muôx “cúng tỷ” ntơưv qơư hlơưr shaz trâu têx pos côngz; “cúng lắc mẳn” ntơưv qơư hlơưr shaz trâu têx zơưs côngz... chia cov por hưv, por zơưv trâu pêx xênhv hâur jok uô nênhx shir phaz, muôx đas jos, uô tâu kôngz, luz nênhx nox tsâu, hnar sor.

 Chôngz lênhx pêx xênhv côngv Jias grâuv pax thor cov uô nju kôngz.

Cias tov kaz Jias uô đaz kruôk, pêx xênhv tsênhv côngv têx cêr lok jêv, siz tưr thể thao, tưr cxov njêk, por poz, truz hluô, ntâu txir toz. Uô ntêx ntơư, hnuz 21/4, UBPX xã Sốp Cộp tưz kriz nthuôr txux chi, sênhr chêr, đros trâu têx jax cưr cxiax thiaz sênhr chêr zuk hair nênhs kruôk txos cêr nhiav têz, nhiav qơư thiaz tiz nênhs Sốp Cộp; kriz tuv têx qar huv, fuô kria hax huv kôngz, txir nox txơưr hlo ntơưv thax tsav.

Jax sênhr chêr ntơưv Jias grâuv pax.
Qar huv fuô kria kôngz, txir nox ntơưv têx xã côngv Jias grâuv pax.
Phênhv tưr cxov njêk.
Phênhv tưr truz hluô.
Phênhv tưr por poz.
Tuôr têk sênhr chêr ntơưv Jias grâuv pax.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz