Tror kho thiaz huôv nzir nux gri txuôs tsês cêr uô têz qơưk Cêr yuôv Cò Nòi

Hnuz 26/6, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thơưx Ban Chox car kho đuô thiaz huôv nzir nux gri txuôs tsês cêr uô têz uô qơưk Cêr yuôv Cò Nòi, chox lês jâus uô nuv đros Ban Saiz car dự án cxiv puôz Trung ương Đoàn lok sâuv Dự án "Kho đuô thiaz huôv nzir nux gri txuôs tsês cêr uô têz qơưk Cêr yuôv Cò Nòi". 

Tas nro têx nênhs tuôx cơưv.

Ntơưv jâus uô nuv, hlôngr njêx muôs Ban Saiz car dự án cxiv puôz Trung ương Đoàn tưz piar têx cêr cok sâu hur si qơư, tsưr ziv xav uô Dự án "Kho đuô thiaz huôv nzir nux gri cêr uô têz qơư Cêr yuôv Cò Nòi". Trơưk ntơư, dự án zuôr kho đuô têx zav: Têx cêr yêz muk lok đruôz qơư; thax tsav tsêr hlơưr shaz; kho jông tsêr tênhz tso, thax tsav tsêr hlơưr shaz cêr muôx lênhx...

Txos nhiv no, Ban Saiz car dự án cxiv puôz Trung ương Đoàn tưz fuô lês tas hâux lưv njuôk cok qơư tiv tsôngv 1/500 thax tsav ar dự án; xav hur si qơư thiaz tsưr ziv uô cxuô zav; uô ntâuz ntơưr fuô kria tsov xav nziv uô tiar, xav qơư, muôx ntơưr cok tsês, xav hur si nhiax txiax uô; saiz siv ar pos truôx khor ntơưv qơư uô cxuô zav.

Fuô luk ntơưv jâus uô nuv, đồng chí Lò Minh Hùng cxiz cov Ban Saiz car dự án cxiv puôz Trung ương Đoàn, tsưr cxiv tsa thiaz đơn vị kria uô sâu nhav têx ndâux luk ntơưv têx sở, ngành, huyện Mai Sơn txos ntâuz ntơưr tuôr xav tsưr ziv uô têx qơư txuôs cêr uô têz qơư. Đros ntơư, cxiz cov, têx sở, ngành thax tsav đros tưs tsưr cxiv puôz thôngz iz đrôngs luk têx ntâuz ntơưr cxiv tsa uô trơưk vax huôv xav, sir jos uô cov sai dự án, fiv huv cêr chia siaz ntơưv têx hluôs nênhs thiaz pêx xênhv.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz