Trôngx luk đros têx nênhs tâu njiz Zơưv Côngz Hôx hâur 65 shông đrav ntêx lok tuôx Mộc Châu

Hnuz 15/4, Yar cơưv THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tưz kriz trôngx ndâux luk đros têx nênhs 65 shông đrav ntêx tâu njiz Zơưv Côngz Hôx thiaz paz côngz xưv Chính phủ tuôx shuôk Mộc Châu (8/5/1959 - 8/5/2024).

Zok nhiax paz trâu têx shâuv xênhz hla đhâu cêr phiv liv cơưv txơưx ntơưv yar cơưv THPT Mộc Lỵ.

Ntơưv trôngx ndâux luk no, đhâu têx ndâux luk zos têx nênhs thâuv ntêx tâu njiz Zơưv Côngz Hôx thav, tưz paz trâu têx cưk kria thiaz shâuv xênhz ntơưv yar cơưv pâuz mênhx đuô 65 shông đrav ntêx, hnuz xiaz 8/5/1959, Zơưv Côngz Hôx thiaz paz côngz xưv Chính phủ tưz tuôx shuôk, đros pêx xênhv cxuô hair nênhs huyện Mộc Châu thav luk. Đhâu ntơư, pâuz mênhx đuô têx đas jos fâuv lâuk tưz lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria tsês chia cxiv tsa trôngx têz Mộc Châu cov bluô nux.

Ndo njôngr Zơưv Côngz Hôx têx luk kria “Viv cêr muôx liv câuv shông zuôr tsuv chos ntông, viv cêr muôx liv puôk shông zuôr tsuv choz kria lênhx tiz nênhs”, Yar cơưv THPT Mộc Lỵ tưz trâu siaz hlôngr yiaz, lês jông hâux lưv kria thiaz cơưv, lês ntâu luz luôs hâux lưv muôx txiax njis, viv tsôngv lax pêx xênhv sơưr đơưk. Yar cơưv nhiv no muôx yax 1.200 tus shâuv xênhz, 70 tus cán bộ, cưk kria, hâur ntơư muôx 47 tus đảng viên. Shông cơưv 2022 - 2023, Yar cơưv muôx 117 tus shâuv xênhz tưr tâu shâuv xênhz coz cấp tỉnh, sơưr tiv oz cxuô yar cơưv THPT thôngz tỉnh 5 shông siz lơưr lias. 100% shâuv xênhz tưr tas ntơưr THPT; têx shâuv xênhz tưr tâu muk cơưv têx yar cơưv đại học, cao đẳng txênhx yax 45%.

Ndax jias no, têx shâuv xênhz thâuv ntêx cơưv ntơưv Yar cơưv tưz puz 10 poz nhiax, xav iz poz 500 cxênhz nhiax paz trâu têx shâuv xênhz zos hair nênhs tsơưs sir jos cơưv txơưx.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz