Sơn La grik têk chos ntông hơưv Đảng, hơưv Ntux yiaz Jax shông 2024

Hnuz no 15/2 (zos xiaz 6 Tsiaz têz qơưk), ntơưv txox cêr Phạm Văn Đồng, trơưk ntus đêx Nậm La, tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, Tỉnh ủy, HĐPX, UBPX, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tưz kriz gruô hu sơưr đơưk chos ntông hâu shông Ntux yiaz Jax shông 2024.

Têx đồng chí thơưx car tỉnh chos ntông trâu hâu shông yiaz.

 

Jâus gruô hu chos ntông muôx têx đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx Paz đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBPX tỉnh; têx đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐPX, UBPX, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thơưx car têx sở, ban, ngành ntơưv tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐPX, UBPX, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố thiaz têx phòng, ban, đơn vị thax tsav Thành phố.

Lês trơưk Chủ tịch Hồ Chí Minh têx luk kria tsês: "Viv cêr muôx liv câuv shông tsuv chos ntông, viv cêr muôx liv puô shông tsuv choz kria tiz nênhs", tỉnh Sơn La zênhx xav trơưr cêr chos ntông njuôz zos hâux lưv zov chinhr, đros trâu cêr huôv tsar tas nro cxuô zav ntơưv tỉnh, tsik zos chia trâu nhiv no xưz mak tsês trâu têx fâuv nênhs tov kaz. Viv li, iz luz chaix ntux yiaz lol cán bộ, pêx xênhv cxuô hair nênhs tỉnh Sơn La tưz kriz chos ntông, chos jôngr, xuz kriz trâu cêr siz tưr chos ntông yênhx shông thiaz tâu cxuô thax tsav, đơn vị trâu siaz lês thiaz yênhx iz kro cêr jông muôx txux chi trâu têx hnuz hla trâu ntux yiaz.

Fuô luk jâus grik têk chos ntông, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh cxiz cov têx cấp ủy Đảng, nov hâu, têx sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc thiaz têx tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cxuô thax tsav, hur si pêx xênhv tsuv tâu chos ntông, chos jôngr; tus tưs cux chos ntông, ziv tưs cux chos ntông; đros ntơư, sơưr đơưk tsuv pâuz thiaz muôx tsưr ziv jông  chia por hưv jôngr, tir tar nênhs txiar, hlơưr, ntor ntông muôs zuôv chai; tsik tsês cxiv tsa, sir zôngv txơưx fiv – chuôz zênhx, nriar chai paz, cxơưz huôv tsar nhiax txiax jôngr truôx njês. Txix li têx tiz nênhs, cêr shir phaz grik têk chos ntông hâu shông yiaz thiaz têx ntông tâu chos hnuz no zuôr zos cêr chuôz piz jông trâu cêr siz tưr chos ntông, chos jôngr hâur hur si tỉnh haik tas nro thiaz kror yênhx côngz ntơưv hâux lưv uô trâu kror sơưr đơưk chos ntông njuôz haik khênhx, chia cxiv kho tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La huôv tsar hur si, truôx njês, chok nxiak muôx đrôngs njuôz – hur – jông jav thiaz iz thênhv jux juk cxiv kho têx cêr xav ntơưv đrôngs jông hov tiv I.

Têx đồng chí hâur Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chos ntông hâu shông yiaz.
Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thiaz têx đồng chí hâur BTV Tỉnh đoàn chos ntông hâu shông yiaz.

Tov kaz jâus gruô hu, têx đồng chí hâur Thường trực Tỉnh ủy, HĐPX, UBPX, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thành phố thiaz têx đại biểu tưz grik têk chos 70 tus ntông côngz hmôngr trơưk ntus cêr Phạm Văn Đồng.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz