Siv shâuv tuô hluôr tơưk cuz lox thax tsav pêx xênhv nhoz chôngz

Hmo 25/11, UBPX tỉnh tưz kriz siv shâuv tuô hluôr tơưk cuz lox ntơưv thax tsav pêx xênhv nhoz chôngz tổ 11, tổ 12 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La shông 2023. Jias no, muôx đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh, Thơưx Ban Chox car shâuv tuô hluôr tơưk; hlôngr njêx muôs nov chox car Cục Cảnh sát phax tar tuô hluôr tơưk cuz thiaz nriar chơưv tiz nênhs đros Công an têx tỉnh Điện Biên, Hòa Bình; nov hâu cxuô sở, ban, ngành, UBPX cxuô huyện, thành phố; cxuô paz nênhs côngv siv shâuv tuô hluôr tơưk cuz thiaz chôngz pêx xênhv hâur thax tsav Thành phố.

Ntơưv qơư siv shâuv tuô hluôr tơưk cuz.

Jias siv shâuv tuô hluôr tơưk tâu phaiz uô 2 phênhv: Zôngv chai chox car thiaz siv shâuv tuô hluôr tơưk. Phênhv shâuv tuô hluôr tơưk, pir txưr: hluôr tơưk cuz 1 qar tsêr muôs huv thiaz txaik cuz tas ntâu qar tsêr hâur ciaz, cuz sai txaik trâu iz ndis. Nov hâu hâur thax tsav thiaz cxuô paz nênhs tưz zênhx max tuô hluôr tơưk cuz thiaz chơưv nênhs, huôk chuôz tav. Thâuv cxuô paz nênhs taz tov siz chos tuô hluôr tơưk cuz, nriar chơưv tiz nênhs huôk chuôz tav, hluôr tơưk tưz cuz muk trâu têx ziv pêx xênhv nhoz iz ndis, uô trâu iz cxia qơư tơưs puôk tsuôx; iz cxia nênhs hâur têx paz nênhs phax tar tuô hluôr tơưk cuz ntơưv qơư hluôr tơưk cuz uô trâu ntâu lênhx mas saz hnhiaz. Muôx iz cxia nênhs car shênhv thâuv cxuô paz nênhs taz tov tuô hluôr tơưk, chơưv nênhs, huôk chuôz tav chia nhias chuôz tav. Ban Chox car siv shâuv tuô hluôr tơưk, Ban saiz car siv shâuv tuô hluôr tơưk tưz gruô hu tiz nênhs, chuôz zênhx ntơưv cxuô sở, ngành, têx tuz lênhv thiaz cxuô đơn vị cik txos côngv đros tuô hluôr tơưk, nriar chơưv tiz nênhs; cxov têx nênhs uô tuz saz nhias chuôz tav.

 Tsôngv pêx xênhv phax tar cxuô qơư chơưv nênhs, tuô hluôr tơưk cuz.
Paz nênhs ntơưv Điện lực chơưv nênhs ntơưv jias shâuv tuô hluôr tơưk. 
Têx nênhs phax tar tuô hluôr tơưk cuz siv shâuv tuô hluôr tơưk.
Têx nênhs, yêz cxuôr tuô hluôr tơưk ntơưv jias shâuv tuô hluôr tơưk.

Hâux lưv gruô hu tâu zênhx max cxuô paz nênhs thiaz fuô lês ntov ntiv cxuô faz tsưr ziv, fiv huv. Đhâu zuôr luôs 1 six hơưv txix thâuv pov hluôr tơưk cuz, tưz tuô tâu hluôr tơưk tuôs. Têx công an tưz đros têx nênhs txơưr lês hâux lưv tsưx hưv cêr nhaz xênhz, por hưv thax tsav mas hluôr tơưk cuz, zênhx max cxênhz yuôx luz cênhz tiv li chak hluôr tơưk cuz thiaz cxênhz têx zav mas hiav puôk bâuv li chak. 

Jias shâuv tuô hluôr tơưk, zos iz jias paz trâu cxuô sở, ban, ngành, têx qơư zôngx ziv cuz tơưs thiaz têx thax tsav pêx xênhv nhoz chôngz nziv cuz hnhiaz cxuô qơư hâur tỉnh muôx tsưr ziv tir tar thâuv hluôr tơưk cuz, tơưs.

 Cxuô paz nênhs, tus khênhx tâu UBPX tỉnh puz ntơưr kruôk. 

Ndax jias no, UBPX tỉnh tưz puz ntơưr kruôk trâu 4 paz nênhs, 8 tus khênhx; Giám đốc Công an tỉnh puz ntơưr kruôk trâu 10 paz nênhs, 30 tus khênhx; Chủ tịch UBPX Thành phố tưz puz ntơưr kruôk trâu 10 paz nênhs, 30 tus khênhx lês jông hâux lưv hâur jias shâuv tuô hluôr tơưk.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.