Saiz car, por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês trâu thax tsav têx tsêr mair tênhz điện zâu hâur tỉnh Sơn La

Hnuz 23/4, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh tưz chox car jias cơưv fuô lês siv Đề án lok sâuv saiz car, por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês ntơưv iz cxia thax tsav tsêr mair tênhz điện zâu hâur tỉnh.

Jias cơưv fuô lês siv Đề án lok sâuv saiz car, por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês ntơưv iz cxia thax tsav tsêr mair tênhz điện zâu hâur tỉnh.

Jâus no muôx thơưx car cxuô sở, ngành cik txos; UBPX cxuô huyện Mường La, Bắc Yên; nênhs hlôngr njêx muôs Cơ quan huôv tsar ntiax têz Hoa Kỳ (USAID), Dự án Saiz car jôngr truôx njês thiaz Por hưv jông tox trôngz hâur pês thiaz tsiax kuk(VFBC); thơưx car 12 công ty, tsêr luôv tênhz điện fuô lês siv Đề án thiaz nênhs hlôngr muôs 4 tus tsưr jôngr jêx jok đar, nhoz uô cê hâur thax tsav  huyện Mường La, Bắc Yên.

Têx đại biểu txuv jias cơưv.

Jias cơưv tưz fuô lês Quyết định số 1518/QĐ-UBPX hnuz 15/8/2023 ntơưv UBPX tỉnh lok sâuv tso chai lês siv Đề án lok sâuv saiz car, por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês trâu iz cxia thax tsav tsêr mair tênhz điện zâu hâur tỉnh. Trơưk ntơư, qơư fuô lês siv Đề án trâu thax tsav 4 tsêr mair tênhz điện zâu, muôx 12 tsêr mair tênhz điện: Thax tsav Nậm Chiến, huyện Mường La (tsêr mair tênhz  điện Nậm Chiến 1, Nậm Chiến 2, Chiềng Muôn, Pá Chiến); thax tsav tus đêx Nậm Hồng, huyện Mường La (tsêr mair tênhz điện Chiềng Công 1, Nậm Pia); thax tsav tus đêx Nậm Chim, huyện Bắc Yên (tsêr mair tênhz điện Nậm Chim 1, Nậm Chim 2, Xím Vàng 2); thax tsav Suối Sập, huyện Bắc Yên, Phù Yên (tsêr mair tênhz điện Suối Sập 1, Suối Sập 3). Hnuz nhôngs fuô lês siv txix shông 2023-2025.

Đề án cxiv tsa 5 kror qơư fuô lês siv lok sâuv Saiz car por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês ntơưv têx thax tsav tsêr mair tênhz điện zâu, li: Tsưr ziv lok sâuv saiz car por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês đros trâu hâux lưv siv thêv nhiax por hưv jôngr; tsưr ziv saiz car sir zôngv muôx kaz hâu têx nhiax sâu tâu txix hâux lưv por hưv jôngr hâur côngz xưv por hưv thiaz huôv tsar jôngr, paz pêx xênhv nhoz thax tsav tsêr mair tênhz điện zâu sâu tâu nhiax txiax sir zôngv, xav hur si đar yax 6.700 ha; tsưr ziv chos, cxiv kho thiaz huôv tsar har jôngr, paz por hưv hâu đêx, đêx ar huôz chuô thax tsav muôx têx tsêr mair tênhz điện zâu nyiaz hur, đar 556 ha; siv chos têx tsoz ntông pêx xênhv khênhr chos ntêr shông chia por hưv jông têx tsêr mair tênhz điện zâu đêx ar huôz chuô nyiaz hur, xav hur si muôx 20.000 tsoz ntông; siv uô luôv tín chỉ các-bon jôngr trơưk têx hâux lưv, dự án tâu UBPX tỉnh Sơn La tso chai lês, đar zuôr luôs 64.500 ha jôngr.

Nênhs hlôngr njêx muôs đơn vị fuô lês dự án VFBC muôx luk hâur jias cơưv.

Ntơưv jias cơưv, nênhs hlôngr njêx muôs Dự án Saiz car har jôngr truôx njês thiaz Por hưv jông tox trôngz hâur pês thiaz tsiax kuk, Tus nênhs paz USAID, 12 tsêr luôv tsêr mair tênhz điện chos luk paz pênhr, đros tỉnh fuô lês Đề án, chia por hưv jông đêx ar huôz chuô nyiaz hur, tir tar đêx ar huôz chuô txơưr txar, bax txâuk đêx trâu têx tsêr mair tênhz điện zâu hâur thax tsav tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh muôx luk hâur jias cơưv
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz