Paz côngz xưv tỉnh Sơn La muk shuôk pêx xênhv por trôngz hiar txưr Trường Sa, tsêr tsar DK-1

Txix cêr xav “Tas nro têz qơưk viv Trường Sa, Trường Sa viv têz qơưk” txix hnuz 19/5, Paz đại biểu tỉnh Sơn La zos đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh, uô thơưx chox, tưz đros Paz côngz xưv số 23 ntơưv Bộ Quốc phòng muk shuôk por trôngz hiar txưr Trường Sa, tsêr tsar DK-1.

Têx đại biểu shov chor nênhs tưz tas txo sia viv têz viv qơư ntơưv Qơư ndo txiax njis Chiến sĩ Gạc Ma

Uô ntêx zuôr muk hiav txưr, Paz côngz xưv tỉnh Sơn La tưz muk hlơưr shaz ntơưv Qơư ndo txiax njis Chiến sĩ Gạc Ma; Qơư ndo txiax njis têx nênhs tas siv nênhx mas cơư uô tux chính trị Cam Ranh;Tsêr mnov Linh Nguyên thiaz Qơư ndis txi đaz muôx lênhx. Têx đại biểu tưz ndo txiax njis têx nênhs tưz tas txox siaz viv por trôngz hiar txưr pêz Têz qơưk.

Hâur 36 shông đhâu, ntơưv por trôngz Gạc Ma, têx tuz lênhv Việt Nam tưz sơưr yênhx luz vox chia por hưv truôx njês pêz Têz qơưk đaiv qix đai hâur luz por trôngz, nhav nxiak zos pêz Têz qơưk por trôngz, hiar txưr. Kror tas txox siaz ntơưv têx nênhs no tưz tâu sâu tsêstrơưk njiaz luk “Têx nênhs tưz tas txo sia viv têz viv qơư” trâu Qơư ndo txiax njis. Ntơư zos chênhv chưr ntơưv chủ nghĩa anh hùng, cxaz nzir cênhz cưv nto mông ntơưv pêz têz qơưkViệt Nam. Jias muk hlơưr shaz chia kria pâuz cênhz cưv “Hâuk đêx ndo kror cxơưr”, “Ndo txiax njis yar ntux” ntơưv pêz têz qơưk Việt Nam. Yênhx tus pêx xênhv Việt Nam nhiv no thiaz ntu nênhx tov kaz puôr lênhx ndo txiax njis têx nênhs tưz tas txox siaz viv têz qơưk Việt Nam.

Paz Đại biểu tỉnh Sơn La đros Paz côngz xưv số 23 ntơưv Bộ Quốc phòng muk shuôk por trôngz hiar txưr Trường Sa, tsêr tsar DK-1

Hâur jias muk shuôk tuz lênhv thiaz pêx xênhv por trôngz hiar txưr Trường Sa thiaz tsêr tsar DK-1 jâus no, Paz đại biểu tỉnh Sơn La tưz krưr, paz cxiax  cxênhv  “Trường Sa por hưv đêx ar huôz chuô njuôz hur” đros têx nhiax 500 triệu đaiv.

 Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh Sơn La, hlơưr shaz ntơưv Qơư ndo txiax njis têx nênhs tas siv nênhx mas cơư uô tux chính trị Cam Ranh.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz