Kriz Têx hnuz Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông  2024

Hmo 17/2, ntơưv yar tiax Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Quỳnh Nhai tưz kriz Nthuôr Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024 đros njiaz luk “Cxuô zav jông Quỳnh Nhai”.

Jâus kriz Têx hnuz Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông  2024.

Jâus kriz muôx têx đồng chí: Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh; Hoàng Chí Thức, Chủ tịch Hiệp hội Nuôv zax tỉnh, kuz Chủ tịch UBPX tỉnh; thơưx car têx sở, ban, ngành,  huyện, thành phố ntơưv tỉnh; thơưx car iz cxia huyện tỉnh Điện Biên thiaz Lai Châu; têx đồng chí kuz thơưx car huyện đhâu cxuô ntu; đros chôngz pêx xênhv cxuô hair nênhs, kruô nuôv zax hâur zuk tỉnh thiaz oz chas tỉnh.

Têx hnuz Txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024 zos sơưr đơưk côngv nthuôr ntâu zav txux chi, thể thao, nuôv zax jông, kria trâu luôs pâuz trôngx têz Quỳnh Nhai jông, tiz nênhs Quỳnh Nhai kror jông txơưr hlo thiaz nhiav kruô. Txos hnuz grâuv pax, pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax tưz ndis, saiz shuôk ntâu zav hâux lưv, jông, li: Tưr tsav gox cênhz cưv; muk ndis shuôk têx Thax qơư nuôv zax txux chi cêr muôx lênhx; têx qơư txux chi cxuô hair nênhs, kria têx txux chi, qơư nuôv zax, têx huv thax tsav no thiaz têx huv OCOP nto mông; ciaz njêk đêx sông Đà; chaix fuôx txias gox zux sâuv blaiv đêx; câuk ntâuz za zux đruôz ntux trơưk pak đêx sông Đà jông saiz thiaz trâus siaz xiz...

Muôx lul fuô kriz nthuôr, đồng chí Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBPX huyện Quỳnh Nhai, haik tiak: Nuôv zax Quỳnh Nhai zênhv hnuz zênhv huôv tsar, iz thênhv jux juk yênhx qơư trâu kruô nuôv zax siaz nhiav; chuôz jos trâu huôv tsar nhiax txiax - xã hội; muôx hâux lưv trâu pêx xênhv thax tsav pak đêx lox, paz por hưv truôx njês cêr nox, nhoz njias to trâu pêx xênhv cxuô hair nênhs thax tsav huyện. Têx hnuz Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax zos jâus kria txos trôngx têz, tiz nênhs Quỳnh Nhai; sir jos chơư tuz luôv muôz nhiax cxiv tsa têx qơư, hax huv nuôv zax jông, tsưx tsês, huôv tsar nux gri txux chi cxuô hair nênhs. Đros ntơư, cxơưz paz pêx xênhv muôx cêr chia siaz, cêr thôngx siaz, siz nus siz chos cơưv shâuv txux chi cxuô hair nênhs hâur zuk tỉnh thiaz luôs  tỉnh.

Ntơưv jâus kriz, Ban tổ chức tưz muôz huv zênhx trâu 18 lênhx hâur jâus tưr Zênhx zav jông nuôv zax Quỳnh Nhai 2023. Ntơưv no zos têx đuôz zênhx zav, têx ntu jông, ndo njôngr lok sâuv trôngx têz muôx pak đêx lox tênhs, txux chi, tiz nênhs, cêr nox nhoz trâu trôngx têz Quỳnh Nhai.

Cxiax cxênhv nthuôr cêr lov jêv đros cêr xav “Têx zav jông Quỳnh Nhai”.

Jâus kriz nthuôr tưz muôx Cxiax cxênhv nthuôr txux jông saiz muôx njiaz xav “Têx zav jông Quỳnh Nhai” đros trâu cêr côngv nthuôr ntơưv têx cưk txux, nênhs haik cưr cxiax sênhr chêr tỉnh, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện, têx cưk txux, paz nênhs haik cưr cxiax pêx xênhv ntơưv huyện, uô tâu đaiv đuôz zênhx zav lok sâuv hur si ntu nênhx yiaz trôngx têz đêx Đà muôx cxuô tsar zav jông, muôx cêr shir phaz, cax siaz lus hla trâu shông yiaz cov muôx ntâu yênhx côngz.

Tuôr têk sênhr chêr thôngx siaz ntơưv jâus kriz nthuôr txux
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz