Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cxênhz yuôx côngz xưv bax Jâus tưr tas ntơưr THPT ntơưv huyện Quỳnh Nhai

Hnuz 17/6, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đros Paz côngz xưv tưz muk cxênhz yuôx côngz xưv bax Jâus tưr tas ntơưr THPT shông 2024 ntơưv huyện Quỳnh Nhai.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cxênhz yuôx côngz xưv bax Jâus tưr tas ntơưr THPT ntơưv huyện Quỳnh Nhai.

Jâus tưr tas ntơưr THPT shông 2024, huyện Quỳnh Nhai muôx 639 shuv xênhz, phaiz uô 35  qar tsêr tưr ntơưv 2  kro qơư tưr: Yar cơưv THPT Quỳnh Nhai thiaz Yar cơưv THPT Mường Giôn. Ntu đhâu, têx yar cơưv tưz yaz ntơưr, kria nzir txux chi  trâu tuz cơưv; kriz 4 jâus tưr siv; bax qar tsêr nhoz hâur yar cơưv trâu tuz cơưv nhoz uô cê hâur hnuz nhôngs yaz ntơưr. Trâu siaz đros têx cơ quan, tổ chức cik txos, niav txir tuz cơưv yaz ntơưr thiaz kriz tưr.

Paz côngz xưv cxênhz yuôx qar tsêr tưr ntơưr ntơưv qơư tưr Yar cơưv THPT Quỳnh Nhai.

Huyện tưz phaiz hâux lưv mênhx pêv trâu yênhx cơ quan, đơn vị, đoàn thể; bax cxuô zav vax tsêr, tuôr xav tsưr ziv por hưv đề tưr, jax tưr, chok nxiak njias to nhaz xênhz, kar nox hur, yuôx cưk kho moz, điện, đêx; tsưr ziv phax, tar caz moz, tsưr ziv tir tar huôz chuô txơưr txar…Tsa têx paz hluôs nênhs jông siaz paz hâux lưv “Cxơưz jos chaix tưr ntơưr” chia paz têx tuz cơưv hâur têx hnuz tưr ntơưr. Paz qơư nhoz trâu 130 tus tuz cơưv nhoz đêz qơư tưr thiaz paz pluôk nox tais cik, tar su trâu yax 200 tus tuz cơưv vax tsê txov nhêv.

Paz côngz xưv cxênhz yuôx ntơưv qơư tưr Yar cơưv THPT Quỳnh Nhai.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tưz kruôk txos côngz xưv bax trâu jâus bax tưr ntơưr tas ntơưr THPT shông 2024 thax tsav huyện Quỳnh Nhai, cêr siz khov siz luôs jok ntơưv têx yar cơưv, têx đơn vị cik txos thâuv fuô lês. Đros ntơư cxiz cov huyện tror cxiv tsa têx tsưr ziv mênhx pêv, cxix cxuô lok sâuv tir tar ntux nas, chok nxiak njias to, tsav yêz muk lok nhaz xênhz, kar nox hur; ndo njôngr bax têx cưk yuôx chok nxiak tsưx tâu đas jos trâu têx paz cán bộ, cưk kria thiaz tuz cơưv tuôx đros tưr ntơưr; paz têx tuz cơưv txov nhêv, cxơưz jos têx tuz cơưv uô ntêx trâu zuôr muk tưr ntơưr. Tsik tsês lês côngz xưv cxênhz yuôx chia zênhx max đơưk têx txơưr viv muôx yưv, bax cxix cxuô tsar cêr trâu jâus tưr cov nhaz xênhz, ntov chai thiaz tưr tâu jông yax./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz