Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy côngv trâu Hnuz grâuv pax ur si pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz ntơưv jok Thải

Hnuz 17/11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tưz txuv Hnuz grâuv pax Hur si pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz ntơưv jok Thải, xã Mường Thải, huyện Phù Yên. 

Hnuz grâuv pax hur si pêx xênhv cxuô hair nênhs thôngx siaz ntơưv jok Thải, xã Mường Thải, huyện Phù Yên. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy krưr huv trâu pêx xênhv jok Thải, xã Mường Thải.

Nhiv no jok Thải muôx 274 ziv nênhs, 4 hair nênhs Mêx Jênhx, Choz Tsiz, Hmôngz thiaz Cho nhoz uô cê. Hâur têx shông đhâu, Ban côngz xưv mặt trận jok tưz đros têx tổ chức đoàn thể gruô hu pêx xênhv uô jông têx cêr sik tưr nhiav têz nhiav qơư, tsik tsês huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa jêx jok yiaz, luz nênhx muôx txux chi. Tav siv no jok muôx 12 ziv nênhs uô kôngz lax luôv coz cấp xã; 255 ziv nênhs tâu côngz muôx txux chi, hâur ntơư 87 ziv nênhs muôx txux chi 3 shông siz lơư lias, muôx 8 ziv nênhs tâu côngz muôx txux chi uô ntêx lông; jok tâu côngz muôx txux chi.

Câuk luk hâur hnuz grâuv pax, đồng chí Lò Minh Hùng tưz kruôk têx hâux lưv uô tâu thiaz cxiz cov pêx xênhv hâur jok tror cêr thôngx siaz, moz siaz lês muôx kaz hâu têx jias gruô hu, cxuô cêr sik tưr zos cxuô cấp, ngành gruô hu; moz siaz hlôngr yiaz nôngz kôngz chos, nôngz tsiax cxu tu zus trơưk faz siz chos huôv tsar thiaz uô luôv sâu nju nhiax; sir jos uô tiar têx tsưr ziv cxiv tsa jok jêx jok yiaz, jêx jok yiaz uô ntêx lông; tsưx truôx qơư nhoz njias to…

 Tưr njuôk jos hâur hnuz grâuv pax
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz