Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sơn La jias tiv 16

Hnuz 27/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La tưz kriz Đại hội đại biểu jias tiv 16, ntu 2024-2029.

Ntu đhâu, têx hâux lưv ntơưv MTTQ Thành phố tưz fuô lês mênhx pêv thiaz tâu jông, njiaz luk têx cêr siz tưr, têx jias zaz zâuv phênhv ntâu fiv huv pêx xênhv txox cêr nyơư. Hâux lưv fuô kria, zaz zâuv cxuô lênhx pêx xênhv tâu lês jông; yax hlo zos fuô lês jias zaz zâuv “Hur si pêx xênhv thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz, đrôngs vav mênhx”, tưz lês tiar 300 zav hâux lưv "Pêx xênhv uô, Têz qơưk paz ". 

Têx đại biểu côngv đại hội. 

Lês cêr siz tưr "Hur si têz qơưk côngv têk viv nênhs pluôs, tsik chia lênhx tưs pôngz kaz", Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tưz đros têx ngành, paz pơưs gruô hu thiaz paz uô tâu yax 200 luz "Tsêr thôngx siaz" trâu zis pluôs; zaz zâuv cxuô paz pơưs, tus khênhx paz 110 lênhx shuv xênhz njiz ntâu cêr phiv liv, đros trâu nhiax paz 500.000 đaiv/lênhx/nênhs. Paz yax 1,2 tỷ nhiax trâu zis pluôs trâu têx huyện hâur tỉnh.  

Thơưx Thành phố muôz pax phôngv côngz đại hội.

Côngz xưv paz cxuô lênhx, cxuô tus tâu fuô lês zênhx max, tâu jông, zos nênhs. Hâur ntu 2019 - 2023, tưz zaz zâuv tâu yax 5 tỷ đaiv thiaz yênhx puô tấn hax huv, zênhx max paz trâu pêx xênhv hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh.

Paz đại biểu hlôngr njêx muôs pêx xênhv cxuô hair nênhs Thành phố muôz paz phôngv côngz đại hội.

Đros trâu njiaz luk “Thôngx siaz-Vax huôv siz txis-Hlôngr yiaz-Huôv tsar”, ntu 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố thiaz têx paz pơưs thành viên tror hlôngr yiaz njiaz luk, tsưr ziv lês hâux lưv cov tâu jông đuô. Sir jos 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cxuô cấp đros têx paz pơưs thành viên fuô kria, zaz zâuv têx hội viên, đoàn viên thiaz pêx xênhv lês jông Đảng, Têz qơưk têx cêr chai; cxuô shông 100% jêx jok kriz Hnuz grâuv pax hur si pêx xênhv thôngx siaz đros trâu Saiz hloz Hnuz tsa yênhx Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Hnuz cênhz cưv MTTQ Việt Nam (18/11); zaz zâuv paz nhiax trâu Pênhr “Viv nênhs pluôs” thiaz paz trâu têx nênhs txov nhêv hla đhâu cêr phiv liv.

Thơưx car Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thiaz Thành phố muôz pax phôngv côngz Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa 16.

 

Iz jax sênhr chêr ntơưv đại hội.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz