Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.

Cxênhx cxênhv "Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024" tâu cơư ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La.
Đồng chí Tòng Thị Phóng côngv jax “Sênhr chêr thôngx siaz".

Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024”, muôx 1.300 lênhx nênhs sênhr chêr nhoz têx câu lạc bộ, paz sênhr chêr ntơưv têx xã, phường thax tsav Thành phố, sênhr chêr Tuôr têk Poz Ziz, "Sênhr chêr thôngx siaz", por poz. Iz chas ntơư, tsênhv muôx 100 cán bộ, tuz lênhv Bộ CHQS tỉnh, Công An tỉnh thiaz 700 lênhx zos cov têk tơư nhoz ntơưv Học viện ntiax têz kria têk tơư Việt Nam, Học viện MMA Việt Nam thiaz têx cưk txux nthuôr têx txux chi haik cưr cxiax then ntâuk trax.

Têx nênhs sênhr chêr nthuôr "Sênhr chêr thôngx siaz" thiaz tuôr têk Poz Ziz.

 

Têx nênhs cov têk tơư nhoz Học viên ntiax têz kria têk tơư Việt Nam, Học viện MMA Việt Nam nthuôr têk tơư.

Jax sênhr chêr "Sênhr chêr thôngx siaz" zos đồng chí Tòng Thị Phóng uô tus xav tơưv, txix li têx zav jông ntơưv pêx xênhv cxuô hair nênhs nhoz ntơưv Sơn La thiaz têx jax sênhr chêr ntơưv hair nênhs Poz Ziz, zos kror cêr thôngx siaz, paz muôx nzir têx txux chi jông, muôx cêr thôngx siaz hâur cxuô hair nênhs thax tsav Tây Bắc.

Hâux lưv cơư đuôz "Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024" ntơưv Yar tiax Tây Bắc zuôr kria tâu têx zav jông lok sâuv thax tsav, tiz nênhs Sơn La nhiav kruô, muôx ntâu zav txux chi cênhz cưv jông txos trâu têx fôngx zưs cxuô qơư hâur Têz qơưk thiaz cxuô thax tsav hâur ntiax têz.

Uô ntêx ntơư, hâux lưv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” tưz tâu cơư ntơưv Đêx tsar tsuô Dải Yếm thiaz qox iar Bạch Long, huyện Mộc Châu, đros trâu 300 lênhx nênhs ntơưv huyện Mộc Châu thiaz têx nênhs cov têk tơư nhoz Học viện Ntiax têz kria têk tơư Việt Nam, Học viện MMA Việt Nam hnar tsôngk txaix sênhr chêr jax.

“Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” zos hâux lưv ntơưv Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tâu tso trâu sâuv ntu xa đuôz VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV8, VTV9 hâur luz Tsiaz têz qơưk Jax shông 2024. Cxênhx cxênhv ntêr 60 phút, zos têx jax đuôz haik txos têx nênhs sir jos hla đhâu cxuô tsar cêr phiv liv, pêx xênhv moz siaz cơưv shâuv chia cov lês tâu ntâu zav hâux lưv jông trâu têz qơưk. Kria txos têx đuôz jông lok sâuv tiz nênhs, txux chi cênhz cưv, tox trôngz hâur pêk, têx zav muôx txơưv chia huôv tsar nuôv zax cxuô thax tsav ntơưv Việt Nam.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.