Công an Sơn La zok căn cước trâu têx mê nhuôv zâuk

Hnuz xiaz 5/7, Công an thax tsav tỉnh tưz nhav thiaz zok căn cước trâu têx mê nhuôv zâuk tâu uô ntơưv tỉnh trơưk chai.

Txix hnuz xiaz 1/7 txos nhiv no, Công an cxuô đơn vị, cxuô qơư thax tsav tỉnh tưz siz chos fuô kria cêr chai Căn cước shông 2023 thiaz txaik tâu têx ntâuz ntơưr chia uô căn cước, ntơưr chứng nhav căn cước trâu pêx xênhv. Đhâu 5 hnuz uô hâux lưv, thôngz tỉnh tưz txaik tâu 2.875 thov ntơưr uô căn cước. Xav tas hnuz xiaz 5/7, Bộ Công an tưz zok yax 500 đaiv căn cước.

Phòng Cảnh sát QLHC lok sâuv TTXH, Công an tỉnh zok căn cước trâu mê nhuôv.

Ntơưr căn cước, căn cước điện tử tâu sâu mênhx têx zav lok sâuv yênhx lênhx pêx xênhv, cov zôngx ziv thâuv uô cxuô zav ntâuz ntơưr, hlôngr số, uô ntâuz ntơưr têz qơưk, lar haik mak cxuô zav cik txos pêx xênhv... Pêx xênhv taz tov zôngv căn cước pêx xênhv tsênhv yuôr hnuz nhôngs zôngv trơưk sâu hâur đaiv ntơưr cux zênhx tâu sir zôngv iz zav li chai tax tas hnuz nhôngs mav li hlôngr đuô căn cước, zos tus pêx xênhv tưs xar uô đuô hlôngr căn cước pêx xênhv, ho mul uô căn cước.

Công an huyện Mường La zok thẻ căn cước trâu têx pêx xênhv tsik tâu muôx 14 shông. 

Công an tỉnh taz tov fuô kria cêr chai, nhav têx ntâuz ntơưr chia uô căn cước thiaz zôngv căn cước, căn cước điện tử hâur cxuô hnuz cov pêx xênhv pâuz, zênhv uô trơưk.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz