Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.

Thơưx car oz tỉnh Sơn La thiaz  Bò Kẹo, ký ntơưr Biên bản chov yaz siz khov ntu shông 2022-2024.

Hnuz 5/9/1962, oz luz têz qơưk Việt Nam - Lok Tsuôk tsênhz mênhx cêr siz khov muk lok; hnuz 18/7/1977, Chính phủ Việt Nam thiaz Lok Tsuôk ký ntơưr chos luk siz trâus jông thiaz siz khov. Đros trâu têx tỉnh puôz đriv têz qơưk Lok Tsuôk, tỉnh Sơn La muôx cêr siz trâus jông thiaz chos luk siz khov đros 9 tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk, li: Hủa Phăn, Luông Pha Bang, U Đôm Xay, Bò Kẹo, Luông Nậm Thà, Phông Sa Lỳ, Xiêng Khoảng, Xay Nha Bu Ly, Say Xổm Bun.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Ngoại vụ, thav pâuz: Tỉnh Sơn La đros têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk tsik so fuô kria trâu cán bộ, đảng viên, tuz lênhv công an thiaz pêx xênhv lok sâuv cênhz cưv thôngx siaz siz trâus jông, siz khov Việt Nam – Lok Tsuôk. Ndo njôngr siz paz huôv tsar nhiax txiax - xã hội, por hưv, cxiv kho cêr đriv têz thax zênhz, siz trâus jông. Shông 2023, tỉnh Sơn La kriz tok thiaz tso chai taz 30 paz, đros 393 lênhx cán bộ, pêx xênhv nhoz têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk tuôx shuôk, uô hâux lưv, tuôx njuôk, kho moz trâu thax tsav tỉnh. Tso chai, txiz 34 paz đros 261 lênhx cán bộ muk shuôk, uô hâux lưv đros têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk; kriz chos luk 6 kror saz lax ntiax têz đros cxuô ngành, cxuô tỉnh nhoz têz qơưk Lok Tsuôk.

Nênhs muôx vax huôv oz saz têz qơưk tsik tsês saiz hloz cêr thôngx siaz, siz trâus jông; chox car têx đơn vị tsik tsês siz nus mông, tu têx hâux lưv muôx yưv cik txos đriv têz.  Têx đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang (têz qơưk Lok Tsuôk) đros côngv cxênhz yuôx tâu 22 jâus. Kriz yênhx côngz siv côngv tir tar ntơưv Bộ Chỉ huy tuz lênhv đriv têz tỉnh Sơn La thiaz Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Bang lok sâuv têx nênhs tsir têz qơưk zưx nhiak siaz thiaz muk, lok zuôv chai đhâu đriv têz Việt Nam - Lok Tsuôk shông 2023. Cơưv nzir hâux lưv đriv têz trâu cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Bang. Bộ CHQS tỉnh Sơn La muk shuôk thiaz tsov xav, kria tsưr ziv chos kôngz, zus tsiax, kho yêz, kria tu saiz đas jos thiaz phaiz đơưz yuôx nox trâu pêx xênhv kho moz ntơưv Bộ CHQS têx tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Băng, Hủa Phăn...

Hnuz gruôv pax Txux chi - Nuôv zax shông 2022, đros cêr xav “Suôz cưr cxiax Sơn La - Luông Pha Bang”.

Hâur cêr huôv tsar nhiax txiax, tỉnh Sơn La tưz txiz paz côngz xưv ntơưv Sở Kôngz lông thiaz Huôv tsar jêx jok txos têx tỉnh Phông Sa Lỳ, Luông Nặm Thà, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, Xiêng Khoảng, tsov xav huôz chuô, đêx ar, fuô lês hâux lưv cxiv tsa têx qơư chos ntông nox txir fiv huv yênhx luz tỉnh. Paz têx tsêr luôv ntơưv tỉnh Sơn La pâuz têx mông, uô tơưv thiaz muôz nôngz kôngz, nôngz tsiax zus, tsiax đêx, siz khov hâur cêr uô tơưv thiaz uô luôv đros têx tsêr luôv ntơưv têx tỉnh Lok Tsuôk. Hâur shông 2023, nux gri muôs cxuô zav trâu oz chas têz qơưk ntơưv tỉnh Sơn La đros têx tỉnh Lok Tsuôk tâu yax 882 cxênhz nhiax đô la; hax huv muôs trâu oz chas têz qơưk zos têx zav cxiv puôz; hax huv zuôr luôs têz qơưk lok zos kôngz lông, chuôz zênhx chia uô kôngz, uô luôv.

Lok sâuv txux chi, choz kria ntơưr, tỉnh Sơn La tưz kriz hâux lưv tsov xav cxênhz txos têx huv nuôv zax thiaz cxiv tsa Tour chox kruô nuôv zax Hà Nội - Sơn La - Hủa Phăn, têz qơưk Lok TSuôk. Txiz paz nênhs côngz xưv ntơưv tỉnh lês Tuần Txux chi – Nuôv zax Tây Bắc ntơưv tỉnh Luông Pha Bang, têz qơưk Lok Tsuôk. Nhav 120 lênhx zos cán bộ, chiến sĩ tuz lênhv têz qơưk Lok Tsuôk tuôx cơưv nzir cêr chai hâux lưv ntơưv tỉnh. Nhiv no, têx qơư choz kria ntơưr thax tsav tỉnh muôx 635 lênhx shuv xênhz Lok Tsuôk taz tov cơưv cao đẳng, đại học, liên thông đại học, thạc sĩ... Đuô li, paz trâu têx cán bộ thiaz pêx xênhv têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk, lar haik mak oz tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang tâu tuôx njuôk, kho moz ntơưv Tsêr kho moz đa khoa tỉnh thiaz têx tsêr kho moz.

Hâur cêr lov jêv thôngx siaz, ndax trâu jias saiz hloz 78 shông Hnuz tsa tơưv têz qơưk Lok Tsuôk, hax zav jông siaz đuô lok sâuv têx hâux lưv uô tâu ntơưv cêr siz khov thôngx siaz, siz trâus jông txơưr hlo ntơưv Sơn La đros têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk haik khênhx thiaz Việt Nam – Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam haik tas nro cxuô tiav truôx njês, nyiaz li đêx, njuôz li jôngr./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.