Bax cxuô zav paz pêx xênhv nox tsiaz lov jêv, nhaz xênhz lus

Hnuz xiaz 5/2, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La tưz chox car jias cơưv cxênhz hâux lưv bax Tsiaz Jax shông 2024.

Thường trực Tỉnh ủy cơưv chia kria têx hâux lưv bax Tsiaz Jax shông 2024.

Trơưk Ban cán sự Đảng UBPX tỉnh haik kria, txos hnuz xiaz 2/2, thôngz tỉnh tưz krưr huv tsiaz trâu yax 76.828 tus nênhs muôx côngz trâu têz qơưk, ziv pluôs, têx nênhs muôx côngz trâu têz qơưk, têx lâuk, mê nhuôv zâuk, nênhs uô hâux lưv thiaz têx nênhs txơưr, xav tas yax 39 tỷ nhiax; hâur ntơư, têx nhiax cxuô cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tsêr luôv paz yax 18 tỷ 900 triệu.

Muôx 7/10 huyện tưz paz cxur trâu têx ziv tsik muôx mor nox, cov 100% pêx xênhv tsik yaiz hâur luz Tsiaz Têz qơưk; hok huyện Thuận Châu thiaz Mai Sơn taz tov zuôr cxur; huyện Mường La tsik zuôr, tưz paz tsik chia pêx xênhv yaiz plaz hâur luz Tsiaz. Cxuô sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tưz muk cxênhz hâux lưv huôv tsar nhiax txiax - xã hội, phôngv Tsiaz cxuô xã tox siaz thiaz têx ziv têz qơư muôx chai paz thâuv txos Tsiaz Jax shông 2024.

Gri hax huv tsiaz xav truôx njês; cxuô tsêr luôv, đơn vị uô lax luôv bax cxuô têx hax huv muôs trâu pêx xênhv thôngz tỉnh sir zôngv. Ntâu hâux lưv tsưx hưv truôx, muôx ntâu zav huv grik gri..., cxuô siêu thị, thaz nzưr taz tov tâu chôngz pêx xênhv zuôr huv Tsiaz, trơưk njuôk tsov têx nênhs zuôr huv tsar txix 40-50%. Côngz xưv bax cxuô zav tok chaix ntux yiaz, tâu chox car ntov; đros đraiv côngz xưv bax Tsiaz lês hâux lưv shông 2024.

Ntơưv jias cơưv, đồng chí Lò Minh Hùng cxiz Ban cán sự Đảng UBPX tỉnh tror chox car, cxiz cxuô sở, ban, ngành, cxuô huyện, thành phố lês cxuô luz luôs hâux lưv tok Tsiaz Jax shông 2024. Gruô hu cxuô tsar cxuô zav txix pênhr nhiax têz qơưk thiaz têx nênhs siaz đơưz paz têx ziv pêx xênhv pluôs; têx huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Mường La zênhx max paz têx ziv tsik txâuk mor nox uô ntêx hnuz 29 Tsiaz. Uô kaz Tsiaz têz qơưk, zuôr tsuv cxênhz tas hur si chia paz têx ziv yaiz shông 2024; iz chas ntơư, bax cxuô tsar zav trâu kaz Tsiaz pêz châus têz qơưk.  

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cxiz Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh piar mênhx Thường trực Tỉnh ủy tưz muôz “Pênhr nhiax viv pêx xênhv pluôs” paz têx thax tsav muôx têx ziv pluôs chôngz tsik tâu krưr huv Tsiaz, chia cov cxuô lênhx têz qơưk muôx chai paz puôr lênhx tâu puz huv Tsiaz trơưk chai, zos têx nênhs tâu chai paz, cov fiv huv, lênhx tưs cux tâu paz, sơưr đơưk pov njôngr...

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz