Tưr ntâuk ntir công nhân, viên chức, nênhs uô nuv tỉnh jâus tiv 10

Hnuz 19/8, Sở Txux chi - Thể thao thiaz Nuôv Zax đros Liên đoàn Lao động tỉnh kriz suôx câuv jâus tưr ntâuk ntir công nhân, viên chức, nênhs uô nuv tỉnh jâus tiv 10, shông 2023.

Tưr ntâuk ntir công nhân, viên chức, nênhs uô nuv tỉnh jâus tiv 10, shông 2023. 
Jâus tưr zênhx, sưz suôx câuv njiaz luk txir nênhx pox niav, têx muôx 36 - 45 shông. 

 Kriz txix hnuz 17 - 19/8, tưr ntâuk ntir công nhân, viên chức, nênhs uô nuv tỉnh jâus tiv 10, muôx 148 lênhx nhoz 17 công đoàn cấp siaz cơ sở thiaz 2 đơn vị công đoàn ngành Trung ương nhoz thax tsav tỉnh. Têx nênhs tưr ntâuk 3 njiaz luk: Gơưv txir nênhx, gơưv pox niav, gơưv pox niav txix nênhx nhoz 3 paz li: 18 - 35 shông, 36 - 45 shông, 46 - 55 shông. Trơưk cxênhz ntơưv ban tổ chức, tưr ntâuk ntir shông no muôx chôngz têx nênhs tuôx ntâuk; txơưx tưr ntâuk jông đuô. Ntơư zos jâus siz njiz, siz chos cơưv shâuv, cov muôx cêr thôngx siaz txix li têx đơn vị, sir jos siz tưr nhiav têz, nhiav qơư, lês jông hâux lưv chính trị ntơưv yênhx cơ quan, đơn vị.

Ban tổ chức muôz huv zênhx tiv iz, oz, pêz trâu têx nênhs tưr ntâuk njiaz luk gơưv txir nênhx pox niav, muôx 18 - 35 shông.

 

Ban tổ chức muôz huv zênhx tiv iz, oz, pêz trâu têx nênhs tưr ntâuk njiaz luk gơưv pox niav, muôx 36 - 45 shông.

Đhâu 3 hnuz tưr ntâuk ntir đros trâu yax 120 jâus, tưr ntâuk ntir CNVC, nênhs uô nuv tỉnh jâus tiv 10, shông 2023 tưz suôx câuv jông gri. Ban tổ chức tưz muôz 10 gơưv côngz mênhx cuz, nhiax, tôngx trâu têx nênhs tưr tâu zênhx ntơưv têx njiaz luk tưr ntâuk./.

 

Thu Thảo
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz