Sơn La tưr tâu 15 luz côngz mênhx ntơưv jias tưr Taekwondo coz cxuô câu lạc bộ Têz qơưk

Txix hnuz 6-13/9, ntơưv thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đros Sở Txux chi thiaz Thể thao thành phố Đà Nẵng tưz tso yar tưr Taekwondo coz cxuô Câu lạc bộ Têz qơưk - Cúp Đại sứ Hàn Quốc shông 2023.

Hoàng Thị Thu Huyền, Paz nênhs tưr ntơưv Sơn La tưz tưr tâu côngz mênhx cuz lok sâuv iz tus tiv tus hov hnhar 4 chov 1. 

Jias tưr muôx zuôr luôs 1.200 lênhx luôx juk txir nênhx, pox niav nhoz 58 câu lạc bộ hâur 49 tỉnh, thành, ngành thôngz têz qơưk. Côngv trâu jias tưr, Paz tưr nhoz Sơn La muôx 19 lênhx, tưr 3 zav: Iz tus tiv tus, ntâu lênhx côngv tưr thiaz vax huôv cxuô hov cir hnhar. Suôx câuv jias tưr, Paz tưr nhoz Sơn La tưz tâu 15 luz côngz mênhx cxuô zav, hâur ntơư: 2 luz côngz mênhx cuz, 4 luz côngz mênhx nhiax thiaz 9 luz côngz mênhx tôngx.

Biên dịch: Giàng Chá
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz