Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.

Shir phaz lus tưr truz hluô.

Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông no, tưz kriz tưr  môn ntâuk bóng thiaz têx môn thể thao hair nênhs tsơưs, li: Truz hluô, tuô hnênhr muôx hur si 180 lênhx nênhs nhoz 11 xã hâur thax tsav huyện côngv tưr.

Phênhv tưr tuô hnênhr.

Hâur ntơư, môn ntâuk bóng tâu phaiz uô 2 njiaz lul tưr pox niav thiaz txir nênhx; tuô hnênhr 3 njiaz lul sik tưr pox niav, txir nênhx, pox niav thiaz txir nênhx côngv tuô; truz hluô muôx 1 njiaz lul pox niav, txir nênhx.

Hâur 3 hnuz tưr tsik tsês, têx paz, nênhs tưr tưz uô jông tưr uô trâu pêx xênhv, kruô nuôv zax njia tsik pâuz đhuôr.

Iz chas tưr têx môn thể thao, ntơưv Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện tsênhv kriz tưr têx cêr uô si pêx xênhv tênhz tus li: Por poz, ntâuk txir toz…chia pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax côngv uô si lov jêv ntưk, paz trâu têx hnuz txux chi, thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024 muôx txiax njis zov chênhr thiaz ntâu cêr shir phaz.

Hair nênhs Poz Ziz zav cêr uô si ntâuk txir toz.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz