Lov jêv ntưk tưr tsar gox cênhz cưv huyện Phù Yên

Nhoz trâu têx hâux lưv ntơưv Hnuz grâuv pax Nuôv zax Txux chi huyện Phù Yên shông 2023, hnuz 25/11, jâus xuz thơưx huyện Phù Yên tưz kriz tưr grâuv gox cênhz cưv, chơư yênhx cxênhz tus pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax tuôx shuôk, cxơưz jos têx paz tưr.

Pak đêx Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên

Qơư kriz tưr grâuv gox ntơưv pak đêx Chiếu – qơư nuôv zax muôx ntâu tus kruô hâur huyện thiaz oz chas huyện siaz nhiav tuôx shuôk, ndis saiz.

Yar ntux tais cik, pak đêx nyiaz si, laiv txiak, oz saz ntus zos têx jêx jok tâu nhoz pur ntia shơưk têx jôngr njuôz...chuôs đaiv đuôz zênhx zav jông saiz tsik txơưx tas ntơưv trôngx têz Phù Hoa, ntơưv no zos iz hâur têx qơư txâuk siaz trâu têx kruô nuôv zax nhiav saiz, ndis pov.

Têx paz tưr tsar gox cênhz cưv ntơưv pak đêx Chiếu.

Tuôx tưr tsar gox huyện Phù Yên muôx 9 paz, jê 100 lênhx nhoz 8 xã ntơưv huyện Phù Yên thiaz 1 paz tưr tuôx ntơưv thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tưr njiaz luk txir nênhx 10 lênhx.

Huyện Phù Yên kriz Tưr tsar gox zos xar cov muôx cêr uô si muôx liv, siz tưr jông siaz lus, paz pêx xênhv muôx kror uô si. Đros ntơư, kria thiaz yâu mông txos pêx xênhv, kruô nuôv zax cxuô qơư pâuz tiz nênhs, txux chi cxuô zav ntơưv huyện Phù Yên, muôx cêr nhiav, gruô hu têx nênhs cxiv tsa lês têx hâux lưv siz khov uô luôv, siz côngv cxơưz cxiv chia huôv tsar saz nuôv zax ntơưv zuk thax tsav hâur ntu zuôr txos.

Ban tổ chức muôz huv trâu têx paz tưr.

Jâus tưr, têx paz gruôv gox phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ zênhx tiv iz; paz tsar gox xã Bắc Phong zênhx tiv oz, yuôr 2 paz tưr tsar gox xã Tường Thượng  thiaz Mường Thải zênhx tiv pêz.

Jâus tưr suôx câuv tưz tsês cêr tưr tsik plox hâur têx nênhs saiz thiaz kruô nuôv zav đruôz siaz lok sâuv têx txux chi pêx xênhv cxuô hair nênhs. Đros ntơư, muôx txiax njis lox hloz lok sâuv hâux lưv tsưx hưv, huôv tsar têx nux gri txux chi cênhz cưv ntơưv pêx xênhv thax tsav muôx đêx lox nhoz ntơưv huyện Phù Yên tsik so thôngx siaz hla đhâu cxuô cêr txov nhêv, sir jos cxiv kho jêx jok nzir ntâu hlôngr yiaz.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.