Kriz Hội khỏe Phù Đổng cxuô huyện, thành phố shông 2024

Hnuz 22/1, ntơưv yar tiax lox 3-2, thành phố Sơn La tưz kriz Hội khỏe Phù Đổng jias tiv 26 shông 2024. 

Kriz Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Sơn La jias tiv 26 shông 2024.

Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Sơn La jias tiv 26 shông 2024 muôx yax 800 tus shuv xênhz nhoz 24 luz yar cơưv tiểu học, THCS, Tiểu học & THCS hâur thax tsav thành phố, tuôx tưr 9 zav li: Cờ vua, ndơưk bôngr, đhia, ndơưk ntir, ntâuk ntir, lâuz cênhv, truz hluô, tuô hnênhr, taekwondo.

Cưr đaiv đuôz zênhv zav Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội khỏe Phù Đổng thành phố jias tiv 26 zos hnuz grâuv pax thể dục thể thao lox, tsưx hưv đas jos thiaz gruô hu “Tas nro tsôngv pêx xênhv cơưv shâuv trơưk Zơưv Côngz Hôx”, paz shâuv xênhz por hưv đas jos, lox hloz xưv zênhv. Ntơư, cux zos jias chia cxênhz côngz xưv choz kria thể thao hâur têx yar cơưv phổ thông; nzor pov têx nênhs txơưx chia kria nzir chox muk tưr Hội khỏe Phù Đổng tỉnh jias tiv 12 zuôr txos.

Uô kaz thâuv tso luk, têx mê nhuôv tuz tưr ndơưk bôngr thiaz ntâuk ntir. Trơưk tuôr xav, Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Sơn La jias tiv 26 zuôr kriz txix hnuz 22 tax txos hnuz 31/1/2024.

 Iz jias tưr ndơưk bôngr ntơưv hội khỏe Phù Đổng.

Côngv iz hnuz, Ntơưv yar tiax lox 3/2, huyện Sông Mã cux kriz Hội khỏe Phù Đổng jias tiv 13, shông 2024.

Côngv jias Hội khỏe Phù đổng no muôx 35 paz nênhs nhoz têx yar cơưv tiểu học thiaz trung học cơ sở, 789 lênhx tâu tưr 9 môn, li: Ndơưk bôngr, ntâuk bôngr, ntâuk ntir, ndơưk ntir, lâuz cênhv, truz hluô, tuô hnênhr, Taekwondo thiaz tưr 37 zav trơưk 4 fâuv shông. 

Đại hội TDTT tso yar trâu shâuv xênhz phổ thông siz tưr, zos iz jias cxênhz côngz xưv choz kria hâur têx yar cơưv thiaz xair têx nênhs txơưx chia muk tưr trâu Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La ntu zuôr txos. Hội khỏe Phù Đổng kriz txix hnuz 15 txos 27/1.

Cxuô paz nênhs tâu Ban tổ chức puz qix.
Ban tso yar tưr krưr huv trâu têx nênhs tưr tuô hnênhr.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz