Jias tưr yêz câux vaz “Ndê muk Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân”: Têx nênhs tưr tưz suôx câuv ntu 3 txix huyện Vân Hồ txos thành phố Sơn La

Đhâu yax 3 six hơưv tưr, têx nênhs tưz tưr suôx câuv ntu 3 txix huyện Vân Hồ txos thành phố Sơn La, Jias tưr yêz câux vaz “Ndê muk Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội pêx xênhv” txox cêr ntêr 141 caik cêr. Tưz muôz huv trâu têx nênhs tưr zênhx cias ntơưv Yar lox Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Têx nênhs tưr sir jos huôv hâur ntêx suôx câuv jias tưr.
Nguyễn Minh Thiện zênhx hlo ntu 3.

Cuz siaz ndê muk Điện Biên Phủ, cxuô lênhx nênhs tưz sir jos hâur ntu tưr. Suôx câuv ntu 3, Nguyễn Minh Thiện, zos paz nênhs tưr 620 Châu Thới - Vĩnh Long, zênhx hlo luôx juk 2 paz nênhs hnar yo đax thiaz yo njuôz (yo đax: zênhx lok sâuv tưr tâu six hơưv lur yax; yo njuôz: Zênhx hlo thâuv suôx câuv); Phạm Lê Xuân Lộc, zos nênhs tưr Quân đội, cux zênhx yo txaix liaz thiaz yo đơưz (yo txaix liaz: Zos iz tus nênhs tưr tâu chôngz nênhs nhiav yax; yo đơưz: Zos tus nênhs tưr hluôk yax).

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh Sơn La, muôz huv kruôk Nguyễn Minh Thiện.
Phạm Lê Xuân Lộc tưr zênhx yo đơưz.

Iz chas ntơư, Ban tso yar tưr tsênhv choz huv kruôk 5 tus nênhs tưr hâur paz nênhs muôx 5 lênhx uô ntêx hlo ntu 3 thiaz muôz huv kruôk têx tus tưr tâu jông luôx juk 2 ntu thâuv suôx câuv.

Muôz huv kruôk 5 tus nênhs tưr hâur paz nênhs muôx 5 lênhx uô ntêx hlo ntu 3.

Ndax jias no, Ban tso yar tưr tưz krưr huv puz têx nênhs paz nhiax trâu tỉnh Sơn La: Paz 600 triệu nhiax chia uô 10 luz tsêr tơưv trôngx trâu têx yar cơưv hâur thax tsav tỉnh Sơn La; puz 20 poz huv trâu 20 ziv nênhs têz qơưk muôx chai paz ntơưv tỉnh, iz poz tsiv 3 triệu nhiax.

Hlôngr njêx muôs têx nênhs paz nhiax uô tsêr tơưv trôngx trâu têx yar cơưv thax tsav tỉnh Sơn La.
Ban tso yar tưr zok huv puz trâu ziv nênhs muôx côngz trâu têz qơưk.

Đhâu ntu 3 ntơưv Sơn La, tas cik sơưr nzor 4/5, têx nênhs tưz tưr nzir ntu 4, sơưr cêr ntơưv thành phố Sơn La ndê muk thành phố Điện Biên Phủ.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz