Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.

Ban chox car Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” cxuô cấp tưz fuô kria têx cơ quan, đơn vị thiaz thax tsav zaz zâuv cán bộ, công chức, viên chức, pêx xênhv, lar haik mal têx tsêr luôv, tuz luôv thiaz nênhs uô tơưv hax huv pâuz txos txiax njis Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv hax huv Việt Nam”. Mặt trận Tổ quốc cxuô cấp tưz muôz njiaz lul gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” lok trâu jias gruô hu “Hur si pêx xênhv thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz, đrôngs vav mênhx”, zaz zâuv, gruô hu pêx xênhv muk ndis shuôk, uô si thiaz muôs huv trâu têx jias kriz ciaz “Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok”, “Tuần hax huv Việt Nam”. Liên đoàn Lao động tỉnh đros têx tsêr luôv fuô lês “Hâux lưv jông paz txos đoàn viên công đoàn”. Tỉnh đoàn, Chữ thập đỏ đros têx nênhs paz uô têx qar tsêr muôs huv, kriz ciaz tsik zuôr nhiax trâu iz cxia xã tox siaz hâur thax tsav tỉnh…

Pêx xênhv zuôr têx huv OCOP tỉnh Sơn La ntơưv HTX nuôv zax Pha Đin, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu qar tsêr huv. 

Cxuô huyện, thành phố, sở ban, ngành tưz tsik so fuô kria jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” đhâu têx hâux lưv li: Côngv muôz lok fuô trâu têx jias cơưv, saz lax; tso tơưv xor mông sâuv têx mạng xã hội, sâuv trang thông tin điện tử ntơưv têx sở, ngành, cxuô cơ quan, đơn vị. Shông 2023, Sở Kế hoạch thiaz Đầu tư tưz cxiv tsa, luôv tơưv 5.000 fâu ntơưr kria txos têx huv  OCOP tỉnh. Sở Công Thương uô tơưv têx ntâuz ntơưr fuô kria: Fâu ntơưr kria pâuz “Têx kror tsuv pâuz lok sâuv cêr chai por hưv tiz nênhs zuôr huv vax huôv"; cơư đuôz "Txiax njis hnuz por hưv tiz nênhs zuôr huv ntiax têz thiaz ntơưv Việt Nam vax huôv"; jax sâu fuô kria hnuz por hưv nênhs zuôr huv Việt Nam vax huôv 15/3 sâuv chuôz zênhx fuô luk trâu cxuô luz ciaz, siêu thị, trung tâm cxơưz cêr lax luôv, tsêr txux chi tổ jok, tsav yêz tâus cêr…Iz chas ntơư, cxuô cấp nov hâu tsênhv moz siaz cxênhz yuôx hâux lưv fuô lês têx cêr chai, txo tsơưs ntâuz ntơưr, paz cxuô tsêr luôv kriz đar têx qơư huôv tsar kôngz lông, uô lax luôv muôs trâu tiz nênhs sir zôngv; zaz zâuv sir zôngv huv Việt Nam hâur têx tổ chức, cơ quan, đơn vị thâuv zuôr huv lok sir zôngv.

Pos Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, haik tiak: Sở Công Thương tưz đros UBPX cxuô huyện, thành phố cxiv tsa kror qơư uô luôv huv Việt Nam ntơưv tỉnh Sơn La; cxênhz yuôx thiaz xair tsov paz cxiv tsa têx qơư kria pâuz thiaz uô luôv huv OCOP hâur thax tsav tỉnh. Lar haik li: Tsêr thaz nzưr nthuôr muôs, kria pâuz thiaz uô luôv hax huv ntơưv HTX nuôv zax Pha Đin, Phổng Lái (Thuận Châu); qơư so Pax phax cxor Mộc Châu; tsêr thaz nzưr kria pâuz thiaz muôs hax huv ntơưv Công ty cổ phần yuôx zêx Chiềng Đi; siêu thị huv kaz txơưr hlo Mộc Châu Food ntơưv HTX huv kaz txơưr hlo Tây Bắc; qơư hâuk đêx, zuôr huv kaz txơưr hlo Nam Hưng 70.

Sở Công Thương tưz đros UBPX cxuô huyện kriz ciaz muôz huv Việt lok muôs trâu jêx jok ntâu jias, têx huv tâu nthuôr muôs hâur ciaz phênhv ntâu zos huv Việt thiaz huv kôngz, txir nox muôx hâur thax tsav. Xav shông 2023, hâur thax tsav tỉnh tưz kriz tâu 14 jias kriz ciaz trâu 12 huyện, thành phố, muôx yax 150.000 tus kruô tuôx ndik shuôk, zuôr huv. Txos nhiv no, hur si tỉnh tưz muôx 1 trung tâm cxơưz cêr lax luôv, 5 siêu thị, 104 luz ciaz zâu, yax 16.000 luz tsêr thaz nzưr nthuôr muôs phênhv ntâu zos huv uô tơưv ntơưv Việt Nam.

Ntơưv tsêr thaz nzưr nthuôr muôs, kria pâuz thiaz uô luôv huv ntơưv HTX nuôv zax Pha Đin, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu taz tov nthuôr muôs, kria pâuz thiaz uô luôv zuôr luôs 50 hax huv OCOP txix 3 txos 4 luz hnuz kuz hâur thax tsav tỉnh. Tix lâus Bùi Ngọc Thắng, Giám đốc HTX nuôv zax Pha Đin, kria pâuz: Shông 2018, tâu Sở Công Thương xair paz cxiv tsa kror qơư kria pâuz thiaz uô luôv huv OCOP ntơưv HTX, têx huv tâu muôs ntơưv tsêr thaz nzưr tâu ntâu tus kruô nus zuôr gra mul puz trâu tsêr nênhs, fôngx zưs, chia têx huv OCOP ntơưv Sơn La cux li huv Việt Nam tâu muôs trâu cxuô kror qơư.

Ndis shuôk iz cxia tsêr thaz nzưr cấp 1, siêu thị lox hâur đrôngs thiaz iz cxia xã ntơưv huyện Phù Yên, zôngx ziv pov tâu têx huv tâu nthuôr muôs ntơưv no phênhv ntâu zos huv uô tơưv hâur Việt Nam tâu pêx xênhv njênhs njôngr xair zuôr. Niav lâuk Vì Thị Huyền, jok Mo 4, xã Quang Huy, haik pâuz: Huv Việt nhiv no tưz jông bâuv li têx huv zuôr oz chas têz lok, muôx ntâu zav thiaz gri nhiax fiv huv, tâu pêx xênhv nhiav, xair zuôr lok zôngv.

Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” tưz paz nênhs zuôr hax huv hâur thax tsav tỉnh tâu zuôr têx huv Việt đros tus gri nhiax fiv huv sâu tâu. Hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok tưz paz pêx xênhv nhiav, xair zuôr huv Việt gri nhiax fiv huv chor nhiax sâu tâu, por hưv kar nox hur, tiz nênhs đas jos. Đros ntơư, tsênhv cxơưz têx tsêr luôv Việt huôv tsar tâu ntâu kôngz lông, uô lax luôv muôx kaz hâu, sik tưr uô tơưv têx hax huv jông muôs trâu ciaz tov, paz trâu hâux lưv huôv nhiax txiax têz qơưk./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz