Phù Yên “hlôngr muôs” hax huv blêx hữu cơ

Shông 2024, huyện Phù Yên tưz sir zôngv yênhx côngz hâux lưv muôz mã Qrcode, ntâuz ntơưr điện tử EGAP trâu hax huv blêx ntơưv 50 zis, đros trâu 8,22 ha, ntơưv 128 jês liax hâur kror qơư “Liax ntơưv zis nênhs”.

Sir zôngv mã Qrcode, ntâuz ntơưr điện tử EGAP ntơưv liax.

Cxuô jês liax ntơưv zis nênhs puôr lênhx muôx 1 mã QR; sir zôngv xor tôngx chia zok riar mã, têx nênhs sir zôngv zuôr pâuz txos qơư chos, bê tus tsưr liax, cxuô zav qir sir zôngv, six hơưv tso qir, hnuz sâu liax. Kror jông hâur hâux lưv muôz mã Qrcode, ntâuz ntơưr điện tử EGAP zos sâu tsês têx hâux lưv txix li têx đuôz, zênhx max, zôngx ziv, hlôngr trâu têx ntâuz ntơưr; têx hâux lưv tâu tsês sâuv mạng; tso chai sir zôngv đros mã GS1 lok sik mã muôz nhiax trâu siêu thị thiaz tsêr luôv.

Trơưk cxênhz ntơưv UBPX huyện, chiv blêx ntux yiaz shông 2024, viv sir zôngv mã Qrcode, ntâuz ntơưr điện tử EGAP, chos , tu blêx trơưk faz hữu cơ, têx cxur ntơưv Phù Yên tưz tsar txix 5-7 cxênhz đaiv/chiaz njuôk li tsưr ziv iz txưv chos. Hâux lưv sir zôngv “hlôngr muôs” tưz paz trâu têx hax huv muôs tâu trâu cêr luôv.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz