Muôz nhiax trâu tuz kôngz txaik chia huôv tsar nhiax txiax

Txix hâu shông txos nhiv no, Hội Tuz kôngz huyện Thuận Châu tưz cxênhz yuôx, uô ntâuz ntơưr thiaz muôz yax 400 triệu nhiax paz tuz kôngz huyện chia fuô lês Dự án huôv tsar tu, zus nhux thiaz chos tâuz tưs ntơưv têx xã Chiềng Ly, Mường É, Tông Cọ.

Tuz kôngz xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu tu xaz lênhx tsar.

Txos nhiv no, Hội muôx 6.553 zis hội viên tâu txaik nhiax, đros trâu têx nhiax tso txaik tsik tâu txos hnuz nhôngs thêv yax 383 tỷ đaiv. Hâur ntơư, nhiax txaik ntơưv Phòng uô ntâuz ntơưr Tsêr nhiax Chính sách xã hội huyện mak zuôr luôs 170 tỷ đaiv, đuô li zos Tsêr nhiax Kôngz lông thiaz Huôv tsar jêx jok huyện. Đhâu ntơư, paz têx zis tuz kôngz muôx nhiax uô kôngz lông, paz muôx hâux lưv uô, sâuv nju nhiax txiax sir zôngv.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz