Muôs tâu ntâu kôngz lông Sơn La

Cias hâu shông, UBPX tỉnh Sơn La tưz chox car cxuô sở, ban, ngành, UBPX têx huyện, thành phố bax tsưr ziv cxơưz cêr luôv, muôs têx kôngz lông, txir nox paz têx tsêr luôv, hợp tác xã siz khov, nriar tuz luôv chos luk muôs têx hax huv zos kôngz lông, txir nox.

Txir khơưz Ruby Sơn La shông 2023 tâu muôz trâu pluôk nox sâuv têx yêz za Vietnam Airlines.

Shir phaz thâuv txir khơưz siar

Nhiv no, tỉnh Sơn La muôx yax 82.000 ha ntông nox txir thiaz txir tuôz ziz, hâur ntơư, têx txir tưz txi tâu đê yax 63.200 ha, đê tâu yax 378.530 tấn txir. Iz cxia ntông nox txir jông gri thiaz chos ntâu, muôx: 6.524 ha tsơưz, yax 59.500 tấn txir; 12.400 ha txir khơưz, đê tâu yax 78.200 tấn; zuôr luôs 19.700 ha txir mo môngk, đê tâu 77.800 tấn; 20.000 ha txir lưv tsiz, yax 72.000 tấn txir; 972 ha na, yax 7.100 tấn txir...

Chiv txir shông no, thax tsav chos txir nox ntâu ntơưv tỉnh ntux kruôr ntêr, iz cxia thax tsav lok lơưs... hiav puôk tsuôx ntâu kôngz lông, têx txir nox. Taz sik, zôngv têx tsưr ziv yiaz tu iz cxia txir txơưv tsik ndư, taz sik cux jông gâux, nox kaz txâuk chai trơưk têx tuz luôv hâur têz qơưh thiaz oz chas têz xair zuôr.

Tuz kôngz xã Mường Bú, huyện Mường La muôz hnaz krưr txir mo môngk.

Zơưs Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Kôngz lông thiaz Huôv tsar jêx jok, Lưv Thơưx Ban Chox car tỉnh lok sâuv tu têx txir muôs muk oz chas têz qơưk, zơưs Huệ, haik: Txix cias hâu shông, tỉnh chox car têx sở, ban, ngành UBPX cxuô huyện, thành phố sox njuôk ntov nti hâux lưv tu; cxênhz yuôx, saiz car têx mã số kria qơư chos, qơư ntiv hnaz muôs; uô jông tsưx hưv cov cxuô zav txir hur; kria têx ziv tuz kôngz hâur thax tsav chos txir bax qơư, hnaz thiaz ntơưr lo, xaz ntiv, chuôz zênhx đê txir...

Livestream ntơưv vax txir khơưz têx ziv tuz kôngz Yên Châu kria muôs. 

Txos hnuz xiaz 10/5, thôngz tỉnh muôs tas 36.200 tấn txir cxuô zav, tâu yax 755 tỷ nhiax. Hâur ntơư: Txir plâux yax 7.350 tấn; txir tsơưz yax 15.000 tấn; txir khơưz siar nzor 10.350 tấn; lưv tsiz siar nzor tưz muôs tas 42 tấn; txir mo môngk muôs tas 461 tấn. Phênhv ntâu têx txir nhôngk tâu têx tsêr luôv, HTX zuôr tas nro muôs trâu têx siêu thị, thaz nzưr txir hâur têx tỉnh, thành phố hâur têz qơưk thiaz muôs muk oz chas têz qơưk.

Pos Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, haik: Tâu cxuô sở, ngành, têx huyện, thành phố sir tas đas jos, cxuô zav hax huv ntơưv tỉnh muôs muk oz chas têz xav txos hnuz  xiaz 7/5, yax 80 triệu đô la, tsar yax 12% njuôk li shông 2023, tâu zuôr luôs 41% tuôr xav shông 2024. Hâur ntơư, têx nhiax muôs kôngz lông, kar hno muk oz chas têz qơưk yax 78 triệu 200 cxênhz đô la, tsar yax 14% njuôk li shông 2023. 

Sir jos cxơưz cêr luôv

Lês trơưk UBPX tỉnh chox car, Sở Công Thương đros cxuô đơn vị ntơưv Bộ Công Thương, Sở Công Thương têx tỉnh, thành phố cxênhz têx hax huv zos kôngz lông, txir nox ntơưv têx trôngx lôngs đriv têz kâuv têz. Đros Trung tâm cxưx nhiax, Lax luôv thiaz Nuôv zax tỉnh, phòng kinh tế hạ tầng têx huyện, thành phố njuôk tsov ntơưv têx tsêr máy, qơư tu kôngz lông...

Hâur 2 hnuz xiaz 4 - 5/5 nhiv kruôr đhâu, Sở Công Thương tưz đros Công ty cổ phần lax luôv muôs hax huv muk oz chas têz qơưk Minh Khai, tỉnh Lào Cai thiaz têx tuz luôv Trung Quốc cxênhz têx têz chos, đros têx qơư zuôr txir mo môngk têx huyện: Mường La, Mai Sơn, Yên Châu, Sông Mã uô hâux lưv. 

Hợp tác kôngz lông Quyết Thanh, huyện Mộc Châu zuôr txir mo môngk lok kra jôngx.

Iz chas ntơư, tỉnh taz tov gruô hu têx tsêr luôv tu kôngz lông, txir nox đros huôv tsar qơư chos, li: Dự án Tsêr máy muôz têx txir lok uô yênhx zav hmôngr nox sai thiaz txir kruôr ntơưv Công ty CP lax luôv cxưx nhiax VFI; Tsêr máy tu têx txir nox Solas ntơưv Công ty cổ phần Bảo Lâm Sơn La.

Qar thaz nzưr muôs huv Doveco Sơn La.

Chiv shông 2023-2024, Công ty cổ phần lax luôv muôs hax huv muk oz chas têz qơưk Minh Khai xav mak zuôr muôs trâu Trung Quốc 3-5 yêz/hnuz zos têx txir mo môngk, iz luz hnhar 4-7 las. Muôs trơưk cêr luôv têz qơưk, đhâu trôngx lôngs đriv têz tỉnh Lào Cai. Ntơưv iz huyện, Công ty đros 1 kror qơư siz khov zuôr têx txir lok tsês trâu yêz thâux, trơưk tsưr ziv.

Hok Công ty cổ phần muôs thiaz zuôr hax huv oz chas têz Danko, muôx qơư ntơưv thành phố Hà Nội tưz lênhk zuôr iz cxia kôngz, txir nox zov chênhr ntơưv tỉnh Sơn La hâur chiv 2023-2024: 3.000 tấn txir khơưz nhôngk, 1.000 tấn txir khơưz jôngx, 3.500 tấn txir mo môngk nhôngk, 150 tấn lê, 150 tấn na Đài Loan, 100 tấn na sầu, 1.000 tấn chuôz thox hmaz xiar. 

Pos Nguyễn Thị Lương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần muôs thiaz zuôr hax huv oz chas têz Danko, thành phố Hà Nội, haik: Txix thâuv hâu shông txos nhiv no, Công ty tưz zuôr tas 1.500 tấn txir plâux nhôngk chox muk muôs; 1.200 tấn txir plâux tsês txiak, 50 tấn txir plâux jiaz. Nhiv no, taz tov zuôr txir khơưz kaz jiz muôs trâu têx siêu thị. Tuôr xav, hâur luz 6 hli zuôr muôs têx txir khơưz kaz jiz Sơn La sâuv yêz za Vietnam Airlines.

Plâux Sơn La tâu muôs sâuv têx phix yêz za Vietnam Airlines. Ảnh: PV

Iz chas paz cêr lax luôv trơưk piar muôs, têx sở, ban, ngành ntơưv tỉnh, UBPX têx huyện, thành phố tưz muố scias têx kôngz jông ntơưv tỉnh Sơn La đhâu mạng xã hội, li: Tiktok, Facebook, zalo. Kriz têx ciaz muôs kôngz lông jông ntơưv tỉnh, kriz cêr luôv sâuv điện tử: Lazada, Shopee, PosMart… 

Pos Nguyễn Thị Lương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần muôs thiaz zuôr hax huv oz chas têz Danko, thành phố Hà Nội, haik: Công ty taz tov bax zuôr têx kôngz, txir nox Sơn La lok tu chia muôs muk oz chas têz. Taz sik, têx zav li bê ntơưr lo, hnaz ntiv kôngz Sơn La phênhv ntâu tsik tâu txâuk chai, ntâu zav tsik tâu chos luk fuô bê hax huv trơưk chai. Viv li, công ty khov cov tỉnh, hâur ntu no muk, công ty kria cov pâuz zôngv bê ntơưr lo, hnaz, kria têx hax huv trâu têx tsêr luôv, HTX.

Sir jos uô cov tâu trơưk chai muôs kôngz lông, UBPX tỉnh taz tov chox car têx sở, ban, ngành, UBPX têx huyện, thành phố cxơưz cêr lax luôv têx hax huv trơưk tuôr xav hâur 3 luz hli 4 – 6 hli, li: Txir khơưz, mo môngk, lưv tsiz... Chox car Sở Kôngz lông thiaz Huôv tsar kôngz thiaz chox car, đros UBPX têx huyện, thành phố paz tsêr luôv, HTX chênhr phax saiz car jông hâux lưv tu têx hax huv muôs trâu tuz luôv.

UBPX têx huyện, thành phố xair chia paz huôv tsar yênhx luz huyện 1-2 đơn vị zuôr têx kôngz lok tsês muôs, li: Uô tsêr tsês, yêz thâux, têx nênhs uô hâux lưv ntơưv têx tsêr máy thiaz đơn vị zuôr thiaz muôs huv muk trâu oz chas têz qơưk. Txix ntơư, muôx cêr siz khov txix ntơưv têx qơư zuôr têx kôngz lok tu tsês chia muôs. Siz khov muôs kôngz lông trâu tuz luôv Trung Quốc, têx têz qơưk: Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản, Trung Đông, muôs têx txirr hmaz txir ntông ntơưv Sơn La muk thôngz ntiax têz.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz