Mường Bú sir jos muôs tas yax 5.000 tấn txir mo môngk

Xã Mường Bú zos thax tsav chos txir mo môngk ntâu yax ntơưv huyện Mường La đros trâu 375 ha tưz tâu đê txir, đê nju 14 tấn/ha.

Pêx xênhv xã Mường Bú, huyện Mường La đê txir mo môngk.

Chia muôs tâu gri, têx txir mo môngk kaz, xã tưz đros têx cơ quan chuyên môn ntơưv huyện, kria, paz tsưr ziv tu saiz, đê txir, ntiv hnaz, por hưv txir mo môngk trơưk tsưr ziv; sir jos fuô kria têx txir mo môngk txos nênhs sir zôngv, gruô hu têx tsêr luôv zuôr, kra kruôr muôs trâu luôs têz qơưk. Nhiv no, tuz kôngz hâur xã taz tov đê txir mo môngk, gri muôs tâu li 4-6  cxênhz nhiax/chiaz. Txix piz sâu txos nhiv no, xã Mường Bú tưz muôs yax 1.000 tấn txir mo môngk trâu cêr luôv hâur zuk têz qơưk thiaz luôs oz chas têz qơưk. Sir jos cov chiv mo mông shông no, xã Mường Bú muôs tas yax 5.000 tấn txir mo môngk.

 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz