Mai Sơn tu yax 8.560 ha cà phê

Huyện Mai Sơn muôx 8.560 ha cà phê tâu chos trâu ntơưv têx xã: Chiềng Ban, Chiềng Mung, Chiềng Chung, Chiềng Ve, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Mai, Mường Chanh, Nà Ớt.

Cán bộ Công ty cổ phần qir Sông Lam Tây Bắc kria pêx xênhv jok Liềng, xã Chiềng Dong tso qir trâu cà phê.

Nhiv no, tưz muôx 3.800 ha cà phê txâuk chai 4C, UTZ, RA; têx cà phê đê tâu zuôr luôs 96.000 tấn txir nhôngk/shông. Lês luôs hâux lưv huôv tsar cà phê truôx njês, huyện Mai Sơn tưz chox car UBPX têx xã chos zôngv chuôz zênhx jông tu cov hur đros trâu kra kruôr, tsưx tsês thiaz muôs têx hax huv; muôs txir trâu têx tsêr mair kra kruôr, tsưx tsês cà phê hâur thax tsav.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz