Tsêr luôv paz đas jos cxiv tsa Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu

Hnuz 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tưz cir Quyết định số 1077/QĐ-BVHTTDL công nhav Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu. Lês tâu têx hâux lưv ntơư, đros trâu cêr côngv têk ntơư cấp ủy, nov hâu cxuô cấp tsênhv muôx cêr cxơưz paz zov chênhr ntơư têx tsêr luôv, HTX lês hâux lưv hâur saz nuôv zax.

Kruô nuôv zax ndis uô si ntơưv Qơư nuôv zax Happy Land Mộc Châu.

Hâur thax tsav oz huyện Mộc Châu, Vân Hồ nhiv no muôx zuôr luôs 50 tsêr luôv, HTX lês hâux lưv trâu saz nuôv zax. Đros trâu cấp ủy, nov hâu thax tsav hâur ntu cxiv tsa Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu, têx đơn vị tưz moz siaz huôv tsar têx qơư nuôv zax yiaz, moz siaz trâu têx hâux lưv, li: Nuôv zax txux chi cênhz cưv thiaz nuôv zax ndis shuôk uô si; lês jông hâux lưv taz kruô trơưk li têx kruô siaz nhiav.

Txix li thax tsav muôx ntâu qơư jông gâux thiaz xar cov zênhv hnuz zênhv muôx chôngz lênhx kruô nuôv zax tuôx trâu lax trôngz Mộc Châu, yax 10 shông đrav ntêx, Công ty cổ phần Nuôv zax Pha Luông tâu tsa tơưv, moz siaz huôv tsar têx qơư nuôv zax ntơưv oz huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Nhiv no, Công ty taz tov saiz car ntâu thax qơư nuôv zax jông jav, li: Qơư nuôv zax Đêx tsas tsuô Dải Yếm, ntơưv jok Vặt, xã Mường Sang; Đrôngs muk tơư – Ciaz hmo ntux Mộc Châu, ntơưv thị trấn Nông trường Mộc Châu; Qơư cênhz cưv Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu thiaz Qơư nuôv zax “The Nordic Village” nhoz trâu ntơưv đruôz đraz har jôngr jok Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Qơư nuôv zax “The Nordic Village” xã Vân Hồ.

Zơưs Đinh Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nuôv zax Pha Luông, haik pâuz: Cxiv tsa Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu yênhx qơư nuôv zax muôx chôngz kruô tuôx ndis shuôk, đơn vị tưz muôz nhiax lês cxuô zav hâux lưv ntơưv têx qơư nuôv zax; moz siaz zok nriar têx qơư nuôv zax yiaz, tâu chôngz lênhx kruô nhiav. Moz siaz siz khov đros têx công ty nuôv zax chia siz chos huôv tsar nuôv zax.

Zos iz hâur têx qơư nuôv zax uô thơưx hlo ntơưv lax trôngz Mộc Châu - Happy Land ntơưv xã Mường Sang, puôr lênhx moz siaz zok nriar têx hax huv nuôv zax yiaz, chia muôs trâu têx kruô nuôv zax. Đros trâu qơư đar 5ha, Happy Land nhoz trâu hâur vuôk har, tâu chôngz lênhx pâuz txos zos vax pax jông jav thiaz muôx ntâu zav pax yax ntơưv Mộc Châu. Tuôx trâu thax qơư no, kruô nuôv zax zuôr tâu ndis shuôk qơư zus zax, ciaz kriz trơưk chaix, côngv têx cêr uô si; cxaik zênhx zav ntơưv vax pax..., uô trâu kruô nuôv zax lok six nhiav thiaz ndo njôngr tsik plox.

Kruô nuôv zax ndis uô si ntơưv Happy Land Mộc Châu.

Zơưs Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Qơư nuôv zax Happy Land Mộc Châu, haik pâuz: Qơư nuôv zax tưz moz siaz hlôngr yiaz trơưk li têx kruô siaz nhiav hâur cxuô luz chaix. Txơưv sơưr đơưk tuôx trâu luz chaix tưs, cux pov kror txơưr hlo, uô trâu têx kruô xar tror kaz tuôx trâu Happy Land Mộc Châu haik khênhx thiaz lax trôngz Mộc Châu haik tas nro.

Hli 5/2022, Qơư nuôv zax Mộc Châu Island ntơưv Công ty cổ phần Nuôv zax 26 Mộc Châu piz lês hâux lưv đros trâu thâuv uô tiar Qox iar Bạch Long. Nhiv no, Mộc Châu Island tưz yênhx qơư uô si đar ntơưv thax tsav tos Kâuv têz hnuz pôngz. Kror jông siaz yax zos tus Qox iar Bạch Long tâu têx paz pơưs ntiax têz công nhav zos: Cêr puôz poz tsuôk ntêr yax ntiax têz; qox iar ntêr yax ntiax têz đros trâu siaz 632m.

Yar tiax lox ntơưv Qơư nuôv zax Mộc Châu Island.

Đros trâu tus Qox iar Bạch Long, Qơư nuôv zax Mộc Châu Island tsênhv nto mông zos Thax qơư uô si jông yax ntơưv kâuv têz Hnuz pôngz, đros trâu têx cêr uô si muôx thơưx hlo ntơưv kâuv têz Hnuz pôngz, Sơn La: Đai Zipline, uô si ntơưv txox cêr F1 mini. Đros ntơư zos têx hâux lưv ndis shuôk “Kror Tsuô Nôngs”; nox têx kak nox kaz ntơưv luz tsêr Tabamboo đar 2.950m²; so txuôs jos ntơưv tsêr kruô, qơư so glamping...

Zơưs Mai Trí Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nuôv zax 26 Mộc Châu, haik pâuz: Mộc Châu Island tuôr xav yênhx qơư nuôv zax, so txuôs jos jông đros đraiv phênhv shuôv por hưv đêx ar, huôz chuô nyiaz hur, tsưx tsês têx txux chi jông. Đhâu ntơư, yênhx qơư tâu chôngz kruô nuôv zax tuôx ndis shuôk, uô si.

Qox iar Bạch Long ntơưv Qơư nuôv zax Mộc Châu Island.

Đros trâu cêr tuôr xav cxiv tsa qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu yênhx qơư tâu chôngz kruô nuôv zax tuôx ndis shuôk, uô si, cấp ủy, nov hâu ntơưv tỉnh thiaz oz huyện Mộc Châu, Vân Hồ tưz chox car huôv tsar nuôv zax đros trâu têx hâux lưv huôv tsar: Nhiax txiax - xã hội – txux chi – por hưv đêx ar huôz chuô nyiaz hur. Sir jos saiz car lok sâuv nuôv zax; tuôr xav thiaz saiz car cêr tuôr xav, tsik uô hiav txos đêx ar, huôz chuô nyiaz hur, tsik hiav txos têx zav nhoz ntơưv thax tsav; huôv tsar têx qơư so, thaz nzưr muôs kak nox cxuô zav chia paz max trâu têx kruô nuôv zax cêr sir zôngv; sir jos fuô kria nuôv zax.

Zơưs Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBPX huyện Mộc Châu, haik pâuz: Huyện Mộc Châu puôr lênhx paz lok sâuv lês têx ntâuz ntơưr chia xa trâu cấp muôx vax huôv tso chai tsêr luôv ntiar ar thiaz muôz ntơưr chứng nhav sir zôngv ar. Kriz têx jias njiz njêx muôs, siz thav txix li UBPX huyện, têx ngành thiaz têx tsêr luôv chia siz chos saz lax, zênhx max đơưk têx cêr phiv liv, chor nhov hâur uô kôngz lông, lax luôv ntơưv têx tsêr luôv. Txix ntơư, tưz gruô hu tâu ntâu tsêr luôv muôx pênhr xưv muôz nhiax chia lês hâux lưv ntơưv thax tsav.

Qơư nuôv zax Đêx tsas tsuô Dải Yếm, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Txix li têx tsưr ziv lês tâu jông ntơư, têx shông lok no, huyện Mộc Châu thiaz Vân Hồ tưz gruô hu tâu chôngz lênhx muôz nhiax chia huôv tsar Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu, muôx hur si têx nhiax paz txix li nhiax Têz qơưk, pênhr nhiax gruô hu ntơưv têx paz pơưs, tsêr luôv... Txos nhiv no Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu tưz huôv tsar sai, truôx njês đros trâu 324 kror qơư so; muôx 395 kror qơư uô kar nox; 58 kror qơư muôs hax huv trâu têx kruô nuôv zax. Têx kruô nuôv zax tuôx trâu Mộc Châu zênhv hnuz zênhv chôngz, tsuôk xav txix hâu shông txos nhiv no, qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu tok tâu yax 1,5 triệu pưs kruô, sâu nhiax tâu yax 1.500 tỷ đaiv.

Kruô nuôv zax ndis shuôk Qox iar Bạch Long.

Đros trâu cêr côngv têk ntơưv têx tsêr luôv tưz sir zôngv tâu jông têx zav muôx txơưv ntơưv lax trôngz, yênhx têx qơư nuôv zax jông jav, cxơưz paz lês tiar têx tiêu chí, txâuk chai zos qơư nuôv zax têz qơưk thiaz cxơưz paz huôv tsar nuôv zax ntơưv thax tsav Mộc Châu thiaz Vân Hồ.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz