Saz lax “Nuôv zax Phù Yên – kror uô tâu thiaz tsik tâu”

Nhoz trâu hâur hâux lưv kriz Hnuz grâuv pax Txux chi huyện Phù Yên shông 2023, hnuz 25/11, UBPX huyện Phù Yên đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax tỉnh kriz jias saz lax “Nuôv zax Phù Yên – Kror uô tâu thiaz tsik tâu”.

Côngv jias saz lax muôx thơưx car Viện njuôk tsov huôv tsar nuôv zax, Cục nuôv zax têz qơưk Việt Nam; thơưx car têx sở, ngành ntơưv tỉnh thiaz Hiệp hội Tsêr luôv tỉnh; hlôngr njêx muôs yar cơưv đại học, cao đẳng, trung tâm njuôk tsov, têx cưk txux, saiz car, têx tuz luôv muôz nhiax kriz cêr nuôv zax…

Jias saz lax “Nuôv zax Phù Yên – Kror uô tâu thiaz tsik tâu”.

Phù Yên zos huyện nhoz ntơưv tỉnh Sơn La, muôx jông cxuô zav chia huôv tsar nuôv zax, muôx tox trôngz hâur pêk siaz, muôx pak đêx, đêx sor, kror tsuô, cê muôx tus đêx Đas muk đhâu. Têx qơư jông gâux, li: Har jôngr ntông chiaz Noong Cốp, xã Quang Huy nhoz siaz yax 1.000 thiar, đar 1.300 ha, đros trâu yênhx cxênhz tsoz ntông muôx 30 shông; Har jôngr Đại tướng Võ Nguyên Giáp ntơưv jok Nhọt, xã Gia Phù, zos qơư so, nhoz ntơưv Đại tướng Võ Nguyên Giáp thiaz paz tuz lênhv thâuv ntêx tir ntâuk tros Điện Biên Phủ shông 1954 - "Nto mông tsiz châu" nhiv no tưz yênhx Qơư cênhz cưv tir ntâuk Phaz cir tâu UBPX tỉnh công nhav shông 2008; Pak đêx Chiếu, xã Mường Thải, nhoz đêz đrôngs huyện Phù Yên zuôr luôs 10 caik, đar 50 ha, 4 triệu m³ đêx thiaz đras liax Mường Tấc đar 1.600 ha, lox tiv 4 thax tsav Tây Bắc…

Iz chas ntơư, Phù Yên tsênhv zos huyện muôx cênhz cưv, muôx ntâu zav txux chi, muôx nux gri. Hâur ntơư, 3 thax qơư tâu xair zos qơư cênhz cưv txux chi cấp tỉnh, muôx: Har jôngr jok Nhọt, xã Gia Phù; Đình Chu, jok Chiềng Hạ, xã Quang Huy thiaz qơư cênhz cưv trôngx têz Lũng Lô nhoz ntơưv xã Mường Cơi. Muôx txux chi grâuv pax Xíp Xí ntơưv hair nênhs Poz Ziz đơưz, grâuv pax Mợi ntơưv hair nênhs Mêx Jênhx…

Taz sik, nuôv zax Phù Yên huôv tsar tsik tâu trơưk li têx zav muôx txơưv ntơưv thax tsav. Đhâu jias saz lax "Nuôv zax Phù Yên - Kror uô tâu thiaz tsik tâu", xar cov sơưr đơưk muôx têx ndâux luk ndax ndênhk, fiv huv thiaz kria têx tsưr ziv jông ntơưv têx nênhs saiz car, têx cưk txux thiaz tsêr luôv kriz nuôv zax trâu nuôv zax Phù Yên.

Đhâu jias saz lax tưz cxênhz mênhx têx zav muôx txơưv hâur thax tsav; tsov xav huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Phù Yên; pênhr xưv huôv tsar nuôv zax đros trâu por hưv thiaz nthuôr huôv têx txux chi, huôv tsar têx qơư jông, yax hlo zos hax huv kôngz lông; sir zôngv tâu jông têx zav zênhx muôx txơưv… đhâu ntơư, paz trâu nuôv zax Phù Yên huôv tsar sai, truôx njês.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.