Nênhs tâu pêx xênhv njênhs kror qơư sơưr hâur jêx jok

Sốp Cộp muôx 101 lênhx nênhs tâu pêx xênhv njênhs, hâur ntơư muôx 74 lênhx đảng viên, phênhv ntâu zos têx nênhs lâuk, txir ndâux txir luk, hâu jok, cán bộ so côngz xưv têz qơưk thiaz nênhs txơưx huôv tsar kôngz lông, uô lax luôv coz. Nênhs tâu pêx xênhv njênhs puôr lênhx moz siaz zaz zâuv, gruô hu pêx xênhz hâur thax tsav lês jông têx cêr chai ntơưv Đảng, têz qơưk, sik tưr uô kôngz, lax luôv, cxuz cêr yaiz pluôs, tsưx truôx an ninh chính trị, por hưv thax tsav nhoz njias to.

Nênhs tâu pêx xênhv njênhs xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp (saz lâus) saz lax tsưr ziv por hưv ntông nox txir trâu pêx xênhv jok Sam Quảng.

Zơưs Quàng Văn Pọm, Thơưx phòng Dân tộc huyện, haik pâuz: Yênhx shông, huyện puôr lênhx kriz txix 3-4 jias cơưv chia fuô kria xor mông; tso nênhs tâu pêx xênhv njênhs muk shuôk, cơưv shâuv têx tsưr ziv huôv tsar nhiax txiax, paz lơưr cxaz nzir tsưr ziv chia zaz zâuv, gruô hu pêx xênhv hâur qơư nhoz lês trơưk. Đros ntơư, tsênhv zaz zâuv têx nênhs tâu pêx xênhv njênhs muk paz têx nênhs txov nhêv hla đhâu cêr phiv liv, fuô lês jông thax tsav têx cêr sik tưr, uô tiar hâux lưv zos nênhs chox pêx xênhv ndâux luk khov txos têx cấp ủy, nov hâu, MTTQ paz tu cov tiar tâu sai. Iz chas ntơư, tsênhv uô jông kria têx nênhs tâu pêx xênhv njênhs muôx ndâux luk trâu têx hâux lưv, tsưr ziv huôv tsar nhiax txiax, xã hội, tsưx truôx thax tsav nhoz njias to; têx nênhs tâu pêx xênhv njênhs huôv tsar kôngz lông, cxiv tsa luz nênhx hlôngr yiaz chia lơưr muôx qơư sơưr hâur jêx jok. Tsik tas li, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, têx phòng, ban, đoàn thể hâur huyện cux tsênhv tsik so muk shuôk, krưr huv ndax trâu têx hnuz grâuv pax, muôx liv hâur têz qơưk hâur shông thiaz nox tsiaz; ntuôk têx nênhs muôx moz, kho moz ntêr hâur tsêr kho moz cov hla đhâu cêr txov nhêv.

 Nênhs tâu pêx xênhv njênhs zos nênhs đros pêx xênhv côngv nhoz uô cê thiaz têx jok nhoz puôz. Lơưr tưz moz siaz zaz zâuv, gruô hu zuk tsêr nênhs, sơưr đơưk côngv cxiv tsa jêx jok yiaz; jav yênhx puô thiar xưv phaz ar, yaik qơư nhoz yiaz chia kriz đar têx txox cêr muk lok hâur jêx jok, uô tsêr txux chi uz no. Gruô hu têx tuz nxaik tsik siz zuôr nzor, siz zuôr côngv trox nya, tsik mnôngs luk têx nênhs fêv hâuz nziak, tso tsês têx chai kuz tsik fiv huv ntux nênhx yiaz nhiv no, tsik hla đriv têz tsik zos chai, tsik lav tâuk lav njênhs têx kror tsik zos chai. Côngv cxiv kho iz cxia grâuv pax muôx puôs thâuv ntêr lok; zok nriar, khơưs tsês, kria têx jax cưr cxiax, sênhr chêr, têx ntơưr lâuk, têx cêr uô si pêx xênhv tênhx tus, tsưr ziv ntok ntâuz, hiaz tơưz, hav hlâu…paz txuôs jông pêx xênhv cxuô hair nênhs têx kuz chas txux.

Mul txos jok Nà Dìa, xã Sốp Cộp, pêz tưz tâu njiz zơưs Tòng Văn Dượng, iz hâur 10 lênhx nênhs tâu pêx xênhv njênhs uô ntêx lông hâur xã. Nưk tưz tsik tsês đros têx tổ chức đoàn thể nhoz hâur jok mul gruô hu pêx xênhv pâuz sir zôngv chuôz zênhx jông lok huôv tsar kôngz lông. Zơưs Dượng kria pâuz: Trơưk li cur xar chia tâu pêx xênhv njênhs, cơưv shâuv thiaz uô trơưk mak zuk tsuv uô ntêx lông haik tâu, uô tiar. Nhiv no, cur ziv nênhs tưz moz siaz huôv tsar tsiax cxu, chos kôngz lông, yênhx shông sâu tâu yax 200 triệu nhiax. Txix li cxuô faz tsưr ziv uô tâu muôx kaz hâu, cur tưz gruô hu pêx xênhv hâur jok uô trơưk thiaz kria têx tsưr ziv por hưv, tir tar caz hmoz trâu kôngz lông, moz ơưk cik trâu tsiax cxu, viv li muôx ntâu ziv nênhs tưz hla đhâu cêr pluôs.

Pos Lò Thị Bun Chăn, nênhs tâu pêx xênhv njênhs hâur jok Mường Và, xã Mường Và, tưz moz siaz gruô hu pêx xênhv cxiv tsa luz nênhx muôx txux chi, txuôs jông thiaz huôv tsar zuk hair nênhs kuz chas txux. Pos zos nênhs txuôs jông, kria tsưr ziv ntok ntâuz hair nênhs Lok Tsuôk tsôngk hnar thiaz têx cưr cxiax, sênhr chêr Lok Tsuôk. Pos Chăn thav kria: Cur tưz gruô hu chor nênhs txơưx chia kria tsưr ziv ntok ntâuz trâu tsôngk hnar trâu pêx xênhv cơưv shâuv. Đros ntơư, cur tsênhv ntuôk, zaz zâuv mê nhuôv, tuz las tuz lis nhoz hâur paz haik cưr cxiax, côngv cơưv shâuv thiaz kria hair nênhs Lok Tsuôk têx jax cưr cxiax, sênhr chêr jông muôx puôs thâuv ntêx lok trâu fâuv hluôs pâuz.

Moz siaz zaz zâuv, gruô hu pêx xênhv uô nênhx tsiv txiax zos li Đảng, têz qơưk cêr chai tso tơưv; pâuz mênhx chia xa pêx xênhz hâur qơư nhoz siaz xar, cêr chia siaz txos trâu nov hâu, têx nênhs tâu pêx xênhv njênhs hâur thax tsav huyện Sốp Cộp taz tov zos “chor nênhs chox pêx xênhv têx cêr khov vav” piar trâu cấp ủy, nov hâu cxuô cấp paz tu cov tiar tâu sai.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.