Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.

Thax tsav pak đêx huyện Quỳnh Nhai

Nhoz trâu pak đêx tênhz điện Sơn La, Quỳnh Nhai muôx 10.500 ha blaix đêx đar jông txơưr hlo. Kror jông ntơưv pak đêx Quỳnh Nhai zos đêx nyiaz hur, njuôz xiaz, tiax tuk, muôx têx trôngz poz jêz njês njôngr uô trâu thax tsav hax zav jông gâux đuô. Txos trâu Quỳnh Nhai, kruô nuôv zax zuôr tâu saiz têx tox trôngz, hâur pêk jông gâux, huôz chuô lax nzias; tâu gruôv gox, ntâuk bóng pa hâur đêx, nur njêk, tso tơư trâu njêk massage...

Nuôv zax Quỳnh Nhai tưz muôx têx zav txơưr hlo ntơưv thax tsav pak đêx tênhz điện Sơn La, uô trâu cxuô lênhx kruô nuôv zax ndo njôngr tsik plox thâuv tuôx trâu ntơưv no.

Kruô nuôv zax tso tơư trâu njêk massage
Kruô nuôv zax muk ndis uô si sâuv por trôngz
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz